Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, 22.11.2011 r.

GZK-I-3410/4/2011

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 361660 – 2011 z dnia 02.11.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012”

 

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2011/2012, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję o:

I. Odrzuceniu oferty:

Oferta nr 14 i 15 – F.U.H. „MIKA” Mirosław Ziółkowski , Steklinek 92,
87-640 Czernikowo

Dotyczy części nr 3

Uzasadnienie prawne:

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

Uzasadnienie faktyczne:

Treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ. Zamawiający w punkcie VI SIWZ, zawarł wymóg, iż nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zgodnie z pkt 12.3. SIWZ każdy Wykonawca powinien przedstawić tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.
Wykonawca złożył ofertę z dwoma wariantami na realizację przedmiotu zamówienia w rejonie nr 3. Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia.

II. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 2

Gospodarstwo Rolne, Chrobak Sylwester, Wawrzonkowo 14, 87-632 Osówka

Rejon nr 5

Oferta nr 4

Usługi Transportowe, Jakub Kwiatkowski, ul. Polna 9, 87-640 Czernikowo

Rejon nr 6

Oferta Nr 10

Roboty i Usługi Leśne S.C., Zbigniew Arent, Arkadiusz Arent, Wąkole 65, 87-617 Bobrowniki

Rejon nr 8

Oferta nr 12

Usługi Koparko – Ładowarką „BOBI-KOP”, Jesiołowski Robert, Jackowo 24, 87-640 Czernikowo

Rejon nr 4

Oferta dodatkowa nr 3

Usługi Koparko – Ładowarką „BOBI-KOP”, Jesiołowski Robert, Jackowo 24, 87-640 Czernikowo

Rejon nr 9

Oferta dodatkowa nr 4

Kubacki Ryszard, Szkleniec 5, 87-632 Osówka

Rejon nr 7

Uzasadnienie wyboru w/w ofert:

Oferty najkorzystniejsze zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Unieważnienie postępowania:

1) Rejon nr 1

Oferta nr 11

Firma Handlowo – Usługowa Paweł Piotrowski, Kijaszkowo 39, 87-640 Czernikowo

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 4

Uzasadnienie faktyczne:

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2) Rejon nr 2

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV. Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr rejonu

Nr oferty

Ilość punktów w kryterium cena ( waga 100%)

4

oferta nr 8

oferta nr 12

92

100

5

oferta nr 2

oferta nr 10

100

96

6

oferta nr 3

oferta nr 4

oferta nr 5

oferta nr 6

80

100

67

83

7

oferta dodatkowa nr 2

oferta dodatkowa nr 4

83

100

8

oferta nr 10

oferta nr 5

100

83

9

oferta dodatkowa nr 1

oferta dodatkowa nr 3

90

100

 

V. Termin: po którego upływie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mogą być zawarte: 29.11.2011 r., w siedzibie Zamawiającego.

 

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2011-11-23 08:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30676
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43