Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Czernikowo, dnia 09.12.2011 r.

IZP.271.21.4.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 306495 – 2011 z dnia 23.11.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Czernikowo

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„EKOTECH” Sp. J.  ul. Grunwaldzka 4/2  37-500 Jarosław

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

„4M” Sp. J.
ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie

90,91

90,91 pkt

 

2

„EKOTECH” Sp. J.
ul. Grunwaldzka 4/2, 37-500 Jarosław

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

3

AKU Composites Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6, 72-010 Police

52,31

52,31 pkt

 

4

JFC Polska Sp. z o.o.
Karpin 1a, 05-252 Dąbrówka

90,59

90,59 pkt

 

5

ABRYS Technika Sp. z o.o.
ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

-

-

Wykonawca wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań.

Pismem z dnia 05 grudnia 2011 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy - ABRYS Technika Sp. z o.o. ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań (oferta nr 5) - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie brakujących, aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp i dotyczących trzech osób wchodzących w skład organu zarządzającego spółki, w terminie do dnia 08 grudnia 2011 r. do godz. 12:00. Wykonawca uzupełnił w terminie brakujące informacje z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jednakże dokumenty wystawione zostały w dniu 06 grudnia 2011 r., a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 02 grudnia 2011 r. Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp to taka, która została wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe oznacza, iż informacja ta, aby spełniała opisane powyżej wymogi nie może być ani wystawiona wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ani też po tym terminie, chyba że z jej treści jednoznacznie będzie wynikało, iż potwierdza spełnianie warunku w terminie wymaganym przez § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Data wystawienia zaświadczenia z KRK mogłaby być datą po dacie składania ofert, tylko wówczas, gdyby z treści dokumentu wyraźnie wynikało, że wykonawca nie figurował w rejestrze na dzień składania ofert. Jako datę wiążącą i potwierdzającą, że dana osoba, której dotyczy wystawiane zaświadczenie, nie była karana, należy uznać datę wynikającą z pieczątki KRK „NIE FIGURUJE w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego”. W przypadku zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia jest to dzień 06 grudnia 2011 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawcy: „4M” Sp. J. ul. Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie oraz „EKOTECH” Sp. J. ul. Grunwaldzka 4/2, 37-500 Jarosław, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę pozostałych złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę „EKOTECH” Sp. J. ul. Grunwaldzka 4/2, 37-500 Jarosław, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-09 15:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-09 15:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30678
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43