Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Czernikowo, dnia 12.12.2011 r.

IZP.271.20.1.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 2011/S 211 - 344459 z dnia 03.11.2011 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup ciągnika z żurawiem załadunkowym i przyczepą do prowadzenia selektywnej zbiórki i wywozu odpadów”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Zakup ciągnika z żurawiem załadunkowym i przyczepą do prowadzenia selektywnej zbiórki i wywozu odpadów”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

INTERHANDLER Sp. z o.o.
ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę, określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w wyznaczonym terminie do dnia 9 grudnia 2011 r. do godz. 10:00, złożona została jedna oferta.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona została przez Wykonawcę INTERHANDLER Sp. z o.o. ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez firmę INTERHANDLER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu oferty.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2011-12-12 12:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27141
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43