Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Czernikowo, dnia 19.12.2011 r.

IZP.271.22.1.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 323379 – 2011 z dnia 07.12.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2012 roku
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2012 roku

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES” Sp. z o.o.
ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

„TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o.
ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

99,75

99,75 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARES” Sp. z o.o. ul. Zielna 47, 87-800 Włocławek, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-12-19 09:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-19 09:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30721
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:43