Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO PRZEZNACZONEGO DO GARAŻOWANIA POJAZDÓW I MASZYN – ETAP I


1.    Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.    Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
4.1    Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego, przeznaczonego do garażowania maszyn i pojazdów użytkowanych w Gminnym Zakładzie Komunalnym z pomieszczeniami do przechowywania drobnego sprzętu użytkowego.
4.2    Parametry techniczne obiektu:
    wymiary w rzucie – 20,20 x 12,10 m
    powierzchnia zabudowy – 244,40 m2
    powierzchnia użytkowa – 218,05 m2
    kubatura – 1 388,30 m3
4.3    Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
    roboty ziemne
    roboty fundamentowe, ściany fundamentowe, izolacja ścian fundamentowych
    roboty posadzkowe – posadzka na gruncie
    ściany przyziemia wraz z kominem
    konstrukcja więźby dachowej wraz z pokryciem deskami i papą
    stolarka okienna i drzwiowa
4.4    Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.
4.5    Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe i sprawdzające, niezbędne do przekazania budynku do użytkowania w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.
4.6    Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:
–    konstrukcja – 5 lat
–    pozostałe roboty budowlane - 3 lata.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.21.32.40-7 – roboty budowlane w zakresie gospodarskich obiektów budowlanych
dodatkowy przedmiot:
45.00.00.00-7 – roboty budowlane
45.21.00.00-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
45.26.10.00-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
44.22.00.00-8 – stolarka budowlana
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania zamówienia:
Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 15 czerwca 2012 r.

7.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1    W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:
7.1.1    wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,
7.1.2    spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,
7.1.3    przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,
7.1.4    złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
7.2    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.
7.3    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
7.3.1    Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.3.2    Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zadania związane z realizacją robót budowlanych takich jak: budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 150 tys. zł każde, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów, potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
7.3.3    Potencjał techniczny:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
7.3.4    Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:
    1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
7.3.5    Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 150 tys. zł.
Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.
Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.
7.4    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8.    Informacja na temat wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
•    Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
•    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.    Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu
•    Termin składania ofert upływa  08 lutego 2012 r. o godz. 10.00
•    Otwarcie ofert nastąpi  08 lutego 2012 r. o godz. 10.05

11.    Termin związania ofertą:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.    Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.    Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.    Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.    Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 23 stycznia 2012 roku pod numerem 19851 - 2012
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-01-23 13:51
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-23 14:03

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30407
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3111037
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl