Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w części:

4.1 część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje:

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,

3) ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,

4)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

5) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

4.2 część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Czernikowo. Zakres zamówienia obejmuje:

1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO

3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów

4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance.

4.3 część III:Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Czernikowo.

4.4  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
66.51.51.00–4 - usługi ubezpieczenia od ognia
dodatkowy przedmiot:
66.51.54.00–7 - usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66.51.50.00–3 - usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66.51.64.00–4 - usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66.51.60.00–0 - usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.61.00–1 - usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66.51.41.10–0 - usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66.51.21.00–3 - usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zamawiający dopuszcza możliwośćskładania ofert częściowych – 3 części:

 • Część Nr 1 – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • Część Nr 2 – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Czernikowo
 • Część Nr 3 - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Czernikowo

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą wybraną lub wszystkie części zamówienia.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:

do dnia 03 kwietnia 2015 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l pkt 2-4 ustawy Pzp muszą spełniać łącznie, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, a w szczególności prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.), działają w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i posiadają zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub – gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp..

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty na poszczególne części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

      9.1 Część I zamówienia:

1) cena oferty                                                                                              - 80%

2) klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%

Oferta, która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

      9.2 Część II zamówienia

cena oferty – 100%

Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

      9.3 Część III zamówienia

cena oferty – 100%

Oferta, która otrzyma maksymalną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 •  Termin składania ofert upływa  22 marca 2012 r. o godz. 11.45
 •  Otwarcie ofert nastąpi  22 marca 2012 r. o godz. 12.00

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 14 marca 2012 roku pod numerem 59535- 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-14 15:04

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-14 15:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69477
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52