Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 22.03.2012 r.

IWP.271.4.1-2.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 56397 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 56397 – 2012 z dnia 12.03.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikow
o.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

   Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”.

1. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie pakietów rozsączających pod drenaż w celu zmniejszenia powierzchni drenażu? Jest to rozwiązanie równoważne z przedstawionym zaprojektowanym rozwiązaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje uzgodnioną dokumentacją projektową i nie dopuszcza innego sposobu oczyszczenia i odprowadzenia ścieków do gruntu niż opisane w dokumentacji technicznej.

2. Pytanie:

Czy Zamawiający w celu usprawnienia przygotowania oferty może na swojej stronie internetowej zamieścić kosztorys ślepy w formie pliku ATH.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje kosztorysem ślepym w formie pliku ATH. Zgodnie z pkt. 16.6. i 16.7. SIWZ Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego. W przypadku złożenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę wraz z ofertą, nie będzie on podlegał ocenie na etapie badania i oceny ofert. Kosztorys ofertowy zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze jego oferty, a przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia.

3. Pytanie:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 – Opis przedmiotu zamówienia, w podpunkcie 4.4 Zamawiający wymaga, aby oferowane oczyszczalnie posiadały ważną Aprobatę Techniczną oraz certyfikat zgodności z normą PN-EN-12566-1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. Nr 92, art. 9 – Aprobaty Technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu.

Ze względu na wprowadzenie Polskiej Normy:

 - PE-EN 12566-1/A1 - „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50. Prefabrykowane osadniki gnilne” nie ma możliwości uzyskania Aprobaty Technicznej na w/w urządzenia. Instytut Ochrony Środowiska nie przedłuża (już istniejących Aprobat Technicznych) lub nie udziela nowych na w/w urządzenia. W związku z powyższym w/w urządzenia muszą być zgodne z Polską Normą PN-EN 12566-1/A1 oraz posiadać oznakowanie CE.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych – art. 30, oraz w/w ustawy o wyrobach budowlanych Zamawiający dopuszcza urządzenia, które spełniają wymagania norm PN-EN 12566-1/A1 oraz posiadają oznakowanie CE?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osadniki gnilne odpowiadające normie PN-EN 12566-1/A1 i posiadające oznakowanie CE. Pozostałe elementy typu studzienki rozdzielcze, zbiorcze, drenaże muszą posiadać aktualne Aprobaty Techniczne.

4. Pytanie:

Norma PN-EN 12566-1/A1 na którą powołuje się Zamawiający określa wymaganie dotyczące m.in. takich parametrów jak: wytrzymałość konstrukcji, szczelność, pojemność, przepustowość hydrauliczna, trwałość. W/w norma nie określa oraz nie wskazuje czy osadnik gnilny powinien być jedno, dwu czy trzy komorowy. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osadników jednokomorowych polietylenowych, które posiadają Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 oraz są produkowane zgodnie z normą PN-EN 12566-1/A1 posiadające oznakowanie CE?

Odpowiedź:

Projekt budowlany zakłada jakie cechy techniczne i jakościowe muszą spełniać osadniki gnilne. Zamawiający uzna jako równoważne do przedmiotu zamówienia zbiorniki osadnika gnilnego z minimum częściowym podziałem na dwie komory lub z pełną przegrodą dzielącą zbiornik na dwie komory. Osadnik gnilny musi być wykonany zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

5. Pytanie:

W przedmiarach wskazane zostały osadniki o pojemności: 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0 m3. Pojemność osadników przyjmuje się ze względu na ilość użytkowników (OLM) – ilość ścieków. Norma PN-EN 12566-1/A1 nie określa tych wymagań, ale wskazuje jednoznacznie, że najmniejsza pojemność osadnika to 2,0 m3, o pojemność pomiędzy dwoma kolejnymi wyrobami typoszeregu wynosi 1,0 m3 – poniżej cytat z normy: Osadniki gnilne są klasyfikowane według zalecanych pojemności (NC) począwszy od najmniejszej pojemności 2 m3, ze wzrastającą pojemnością co 1 m3 między dwoma kolejnymi wyrobami z typoszeregu”.
Zastosowanie osadników o większych pojemnościach wpływa pozytywnie na stabilizację osadu, a tym samym zwiększa efekt wstępnego podczyszczania ścieków oraz zmniejsza zdecydowanie częstotliwość wywozu osadów.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych do osadników o pojemności 2,5 m3 – osadników o pojemności 3,0 m3, które spełniają wymagania normy PN-EN 12566-1/A1 oraz posiadają oznakowanie CE?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników o pojemności 3,0 m3jako równoważnych do osadników o pojemności 2,5 m3.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-03-22 09:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096449
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl