Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół
w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej
wraz z wyposażeniem”

Zadanie współfinansowane ze środków:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Osi priorytetowej 3 Rozwój infrastruktury społecznej
Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego, przy realizacji przez wykonawcę robót budowlanych zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”, przez zespół inspektorów posiadających wymagane uprawnienia budowlane w następujących branżach:

–  konstrukcyjno – budowlanej,

instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

– instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4.2  Zakres usługi obejmuje wykonywanie zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

4.3  Zadanie nad którym sprawowany będzie nadzór inwestorski obejmuje rozbudowę Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem poprzez dobudowę segmentu lekcyjnego o następujących parametrach:

– powierzchnia zabudowy – 532,50 m2

– powierzchnia użytkowa – 933,77 m2

– kubatura – ok. 6 360,00 m3

– wysokość – 12,95 m

4.4  Inspektor Nadzoru jest upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością robót objętych przedmiotem umowy. Inspektor Nadzoru ma prawo do wydawania poleceń, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym i przepisami prawa budowlanego.

4.5  Do zadań Inspektora Nadzoru (Zespołu Inspektorów) należy działanie w ramach obowiązków określonych w ustawie Prawo Budowlane, w szczególności:

1) przekazanie wykonawcy robót budowlanych protokolarnie terenu budowy,

2)  zapoznanie się z opracowaniami projektowymi, umowami o wykonanie robót budowlanych, warunkami pozwolenia na budowę oraz terenem – przed wejściem wykonawców robót budowlanych na plac budowy,

3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo wydawać wiążące polecenia co do usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

4) uczestniczenie we wszystkich czynnościach, do dokonania których zobowiązany jest Zamawiający, a dotyczących prac budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w okresie obowiązywania umowy, w tym uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez którąkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,

5) zaakceptowanie harmonogramu robót przedłożonego przez wykonawcę robót budowlanych,

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą,

7) współpraca z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,

8) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji – według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, a także na każde wezwanie Zamawiającego,

9) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych związanych z odbiorami robót budowlanych (odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorem częściowym i odbiorem końcowym), w tym m. in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp., sprawdzania protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,

10)  sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołów odbioru w zakresie wykonywanych robót budowlanych oraz zgodności przedkładanych przez wykonawcę faktur z umową, kontrola jakości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowym i końcowym oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót budowlanych,

11) sprawdzanie jakości wykonanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

12) nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,

13) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru częściowego i odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji oraz udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,

14)  uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych,

15)  dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu – w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych wpisem w dzienniku budowy,

16)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy,

17)  kontrola zgodności realizacji robót budowlanych z przedłożonym przez wykonawcę i uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramem robót budowlanych,

18) udział w komisji powołanej przez Zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych, sprawdzanie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,

19)  uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,

20)  kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszelkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

21)  potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i  wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należytym urządzeniem i  uporządkowaniem terenu inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych,

22)  sporządzanie protokołów konieczności – jeżeli wystąpi taka potrzeba,

23)  kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od wykonawcy robót budowlanych, niezbędnych do odbioru,

24)  potwierdzanie na karcie nadzoru autorskiego pobytów osób sprawujących nadzór autorski, związanych z realizacją inwestycji,

25)  współdziałanie w imieniu Zamawiającego z osobami sprawującymi nadzór autorski w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych inwestycji oraz przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń osób sprawujących nadzór autorski,

26)  przygotowanie, przy udziale Zamawiającego, zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, przed przystąpieniem do użytkowania obiektu,

27)  kontrolowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru odpowiednich branż, sprawujących nadzór inwestorski w imieniu Zamawiającego, w odstępach czasu zapewniających właściwą i skuteczną kontrolę nadzorowanych prac (potwierdzone wpisami w dzienniku budowy) oraz na każde żądanie Zamawiającego i sporządzanie dokumentacji fotograficznej z postępu procesu budowlanego,

28)  nadzorowanie przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych zasad bhp i p.poż.,

29)  zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

30)  żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych, które utrudniają realizację inwestycji lub powodują jakiekolwiek zagrożenie w trakcie realizacji inwestycji,

31)  dopilnowanie zapewnienia ubezpieczenia budowy przez wykonawcę robót budowlanych,

32)  określanie sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez wykonawcę robót budowlanych na placu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

33)  zapewnienie we własnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowę,

34)  przekazywanie Zamawiającemu przez Wykonawcę faktur podlegających jego weryfikacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania,

35)  pełna dyspozycyjność wobec wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającego – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne wykonawcy robót budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

36)  uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót budowlanych, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji harmonogramu z określeniem przyczyn,

37)  sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych pod względem ich kompletności, treści merytorycznej i finansowej,

38)  zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w umowie, zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

39)  przekazywanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji technicznej dotyczącej realizacji inwestycji niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od jej sporządzenia /uzyskania.

40)  Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może samowolnie podejmowaćdecyzji mających wpływ na wzrost kosztów inwestycji.

Zamawiający udostępnia do wglądu dokumentację projektową (techniczną), Szczegółową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Przedmiar robót na stronie internetowej Zamawiającego, tj. www.bip.czernikowo.pl - zakładka Zamówienia publiczne oraz w siedzibie Zamawiającego, to jest w Urzędzie Gminy Czernikowo pod adresem: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. nr 26 w godzinach pracy urzędu

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
71.52.00.00-9 – usługi nadzoru budowlanego
dodatkowy przedmiot:
71.24.70.00-1 – nadzór nad robotami budowlanymi
71.52.10.00-6 – usługi nadzorowania placu budowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1 Nadzór inwestorski będzie pełniony w trakcie rozbudowy Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem przez wykonawcę robót budowlanych od podpisania umowy do czasu zakończenia inwestycji oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych (za czas zakończenia inwestycji ustala się termin uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie).

6.2     Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji inwestycji:
do dnia 30 września 2013 roku.

6.3 Wymagany od wykonawcy robót budowlanych  termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:

 • konstrukcja – 5 lat
 • pozostałe roboty budowlane - 3 lata.

6.4 W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych, umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia ulega automatycznie przedłużeniu do czasu zakończenia inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych - zmiana ta nie wymaga formy aneksowania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. lustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiamiokreślonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonała w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia– co najmniej 2 zadania, których przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegających na realizacji robót budowlanych takich jak: budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 2,5 mln zł każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr243, poz. 1623 z późn. zm.)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej – 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba.

Wykonawca może wykazać, iż będzie dysponował tylko 1 osobą, posiadającą uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi, we wszystkich wymaganych przez Zamawiającego specjalnościach, obejmujących przedmiot zamówienia.

Uwaga: Inspektor Nadzoru posiadający uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej będzie osobą wskazaną w umowie, upoważnioną w imieniu Wykonawcy do zarządzania realizacją umowy i do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 •  Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  08 maja 2012 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  08 maja 2012 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27 kwietnia 2012 roku pod numerem 95865 - 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-27 13:01

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-27 13:06

Dokumentacja projektowa

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-04-27 13:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31108
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150751
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl