Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej
w miejscowości Czernikowo

Zadanie współfinansowane
w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

1 . Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie i adaptacji pomieszczeń budynku świetlicy socjoterapeutycznej, na Centrum Integracji Kulturalnej, w miejscowości Czernikowo poprzez nadbudowę i dobudowę segmentu o następujących parametrach:

a) powierzchnia zabudowy

- nadbudowa – 79,4 m2

- dobudowa – 66,8 m2

b) powierzchnia użytkowa

- nadbudowa – 124,19 m2

- dobudowa – 104,83m2

c) kubatura – ok. 1 122,0 m3

d) wysokość – 7,8 m

4.2 Projektowana nadbudowa i dobudowa budynku wykonana zostanie w technologii tradycyjnej. Przed wykonaniem projektowanej inwestycji, na części obiektu gdzie jest przewidziana nadbudowa, należy wykonać całkowitą rozbiórkę dachu, z pozostawieniem ścian konstrukcyjnych. W ramach zadania należy wykonać również przebudowę istniejącej kotłowni wraz z dobudową nowego trzonu komina stalowego. Ściany zewnętrzne nadbudowy i dobudowy ocieplić styropianem. W istniejącym obiekcie należy wykonać zabiegi osuszające zawilgocenia ścian murowanych. Obiekt należy wyposażyć w następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczno - oświetleniową i siłową, centralnego ogrzewania, odgromową i wentylację.

4.3 Przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje m. in. następujący zakres robót:

a) roboty budowlane - roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamenty i ściany fundamentowe, podkłady pod posadzki, roboty murowe, elementy żelbetowe (stropy, nadproża, wieńce, schody zewnętrzne), stropodach, stolarkę okienną i drzwiową, tynki i okładziny, malowanie, posadzki, elewację, roboty zewnętrzne (schody, opaska),

b) instalacje elektryczne – tablica TG, instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, instalacja p.poż.,

c) instalacje sanitarne – instalacja c.o., instalacja wodociągowa, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, przyłącza kanalizacji deszczowej.

4.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe i sprawdzające, niezbędne do przekazania budynku do użytkowania w tym: kosztorys powykonawczy, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (3 kpl.).

4.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:

- dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlany i wykonawczy,
- przedmiar robót,
- projekt umowy.

4.7 Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi:

- konstrukcja – 5 lat
- pozostałe roboty budowlane - 3 lata.

4.8 Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały okres bez żadnych wyjątków.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.00.00.00-7 – roboty budowlane
dodatkowy przedmiot:
45.26.27.00-8 – przebudowa budynków
45.21.00.00-2 – roboty budowlane w zakresie budynków
45.40.00.00-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów
45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne
45.33.00.00-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 – instalacje centralnego ogrzewania
45.26.10.00-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45.32.10.00-3 – izolacje cieplne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 31 maja 2013 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zadania obejmujące roboty o podobnym charakterze i polegające na realizacji robót budowlanych takich jak: budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 500,0 tys. zł każde, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów, potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

- kierownik budowy - 1 osoba

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,  które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- kierownik robót sanitarnych - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodno - kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- kierownik robót elektrycznych - 1 osoba

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500,0 tys. zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 500,0 tys. zł.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa  19 czerwca 2012 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi  19 czerwca 2012 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 30 maja 2012 roku pod numerem 119317 - 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-05-30 14:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31110
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3150788
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-15 18:58

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl