Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo
w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych, w zakresie dowozu i odwozu uczniów, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 wg specyfikacji stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ.

4.2 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przynajmniej 4 autobusów o liczbie miejsc, umożliwiającej realizowanie przewozów na wskazanych wyżej trasach (3 autobusy przystosowane do przewozu min 53 osób i 1 autobus przystosowany do przewozu min 40 osób).

4.3 Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób.

4.4 Poza dowozami regularnymi określonymi powyżej, autobusy Wykonawcy wykorzystywane będą na przewozy okazjonalne związane z wyjazdami do kina, teatru, na wycieczki, basen, zawody sportowe itp., zgodnie z określoną stawką kilometrową bez kosztów dodatkowych.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości transportu uczniów w dniach wolnych od nauki na zasadach i za wynagrodzeniem wynikającym z oferty i zawartej umowy. Realizacja przewozów uczniów w dniach rekolekcji, świąt szkolnych, odpracowania dni nauki w innych terminach, zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego itp. zostanie uzgodnione z Wykonawcą przed ww. dniami przez wyznaczonego pracownika Zespołu Obsługi Szkół.

4.6 Autobusy muszą posiadać wystarczającą ilość miejsc siedzących na określonych trasach.

4.7 Liczba dowożonych uczniów może ulegać zmianie w ciągu roku.

4.8 Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny.

4.9 Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem.

4.10 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz za niezapewnienie uczniom i opiekunowi odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny w czasie przejazdu, mając na uwadze przepisy ustaw Kodeksu cywilnego, Prawo przewozowe i Prawo o ruchu drogowym.

4.11 Kierowca wspólnie z opiekunką podejmuje decyzję co do dalszego postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

4.12 Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby:

- w przypadku awarii autobusu na trasie przejazdu niezwłocznie zapewnił autobus zastępczy na własny koszt,

- był dyspozycyjny w przypadku losowych zmian czasowych godzin dowozu i odwozu uczniów ze szkół,

- stosował do realizacji przedmiotu zamówienia pojazdy o określonej sprawności technicznej pozwalające na dopuszczenie ich do ruchu drogowego i odpowiednim oznakowaniu, a kierowcy nimi kierujący muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

4.13 Wykonawca powinien dostosować się do Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie gminy Czernikowo.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
60.17.20.00-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1 Termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
      od dnia 03 września 2012 roku do dnia 30 czerwca 2014 roku

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w szczególności:

 - posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – co najmniej 2 zadania, których przedmiotem był dowóz dzieci do placówek oświatowych na zajęcia dydaktyczne, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie zadania z zakresu dowozu dzieci do placówek oświatowych na zajęcia dydaktyczne, w których świadczenie miało charakter stałej umowy zawartej na okres co najmniej 6 miesięcy.

Do wymienionych w wykazie usług Zamawiający żąda załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował środkami transportu o liczbie miejsc umożliwiającej realizowanie przewozów na wskazanych w harmonogramie trasach (3 autobusy przystosowane do przewozu min 53 osób i 1 autobus przystosowany do przewozu min 40 osób).

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  09 lipca 2012 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  09 lipca 2012 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 28 czerwca 2012 roku pod numerem 140251 - 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-28 10:32

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-06-28 10:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69471
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52