Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic Osiedle Mickiewicza w miejscowości Czernikowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utwardzenia nawierzchni ulic Osiedle Mickiewicza w miejscowości Czernikowo.

4.2 Zakres wykonywanych robót obejmuje m.in.:

   4.2.1 uzupełnienie i regulację urządzeń infrastruktury technicznej

- wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej fi 1 200 oraz włączenie w istniejący kanał sanitarny,

- wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej,

- wykonanie przykanalików fi 200 wraz z podłączeniem do istniejących studni kanalizacji deszczowej,

- wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń infrastruktury technicznej.

   4.2.2 utwardzenie nawierzchni ulic

- wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odcinek A-B – ulica Osiedle Mickiewicza I),

- wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej gr. 4 cm każda z mieszanki mineralno-asfaltowej (odcinek C-D – ulica Osiedle Mickiewicza II).

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:

- dokumentacja techniczna,

- przedmiar robót,

- projekt umowy.

4.4 Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

4.5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe i sprawdzające, niezbędne do zawiadomienia organu budowlanego o zamierzonym terminie przystąpienia do użytkowania w tym: geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (3 kpl.).

4.6 Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

4.7 Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały okres bez żadnych wyjątków.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.23.31.20-6 – roboty w zakresie budowy dróg
dodatkowy przedmiot:
45.23.13.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.00.00-8 – roboty budowlane w zakresie budowy dróg
45.10.00.00-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45.11.20.00-5 – roboty w zakresie usuwania gleby
45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.24.51-8 - roboty odwadniające i nawierzchniowe
71.35.18.10-4 – usługi topograficzne.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Maksymalny termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
do dnia 30 października 2012 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

  7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

   7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

   7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

   7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1.

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

   7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

   7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zadania obejmujące roboty budowlane o podobnym charakterze i polegające na realizacji robót drogowych o wartości brutto co najmniej 300,0 tys. zł każde, z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie robót Zamawiający żąda załączenia dokumentów, potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

   7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

   7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

- kierownik budowy - 1 osoba

posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

   7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 300,0 tys. zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada zdolność kredytową lub własne środki finansowe lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 300,0 tys. zł.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa  24 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi  24 sierpnia 2012 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 08 sierpnia 2012 roku pod numerem 171231 - 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-08-08 11:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30299
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096420
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl