Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA ULICZNEGO, BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W CZERNIKOWIE

1.ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87–640 Czernikowo, www.czernikowo.pl, gzk@czernikowo.pl, tel.: 54-288-92-19, godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

2.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i urządzeń Zamawiającego.

3.OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo oraz na stronie internetowej www.czernikowo.pl.

4.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

5.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz 7 do SIWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają aktualnie obowiązujące koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

2) posiadają aktualne umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD do obiektów Zamawiającego.

Ocena spełniania tych warunków zamówienia przez Wykonawców dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w dziale 4 SIWZ Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

8.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

9.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Czernikowie ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo.

1.Termin składania ofert upływa 12 października 2012 r. o godz. 1100
2.Otwarcie ofert nastąpi 12 października 2012 r. o godz. 1105

10.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

11. ZAMAWIAJĄCY NIE ZAMIERZA ZAWRZEĆ UMOWY RAMOWEJ.

12. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZWIDUJE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-10-04 14:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69475
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52