Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2013 roku

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl
tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00  

2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp” lub „ustawą Prawo zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2013 roku, w szacunkowej ilości 80 000 litrów.

4.2 Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo objętych dostawami:

4.2.1 Zespół Szkół w Czernikowie ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

4.2.2 Szkoła Podstawowa w Osówce, 87-632 Osówka

4.2.3 Gminna Biblioteka Publiczna ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo

4.2.4 Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

4.2.5 Szkoła Podstawowa w Czernikowie ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo

4.3 Olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2001 dla L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30).

4.4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami do tego przystosowanymi.

4.5 Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju według wskazań przepływomierza.

4.6 Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, w ilości określonej w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub telefonicznie.

4.7 Czas realizacji zamówienia: 48 godzin od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

4.8 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu dostaw. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:
09.13.51.00-5 – olej opałowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:
od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - minimum 2 zamówienia polegające na dostawie oleju napędowego do celów grzewczych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów, potwierdzających że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  3 000,00 (słownie złotych: trzy tysiące 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

  • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
  • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

  • Termin składania ofert upływa  03 grudnia 2012 r. o godz. 10.00
  • Otwarcie ofert nastąpi  03 grudnia 2012 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp, w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22 listopada 2012 roku pod numerem 246839 - 2012

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-22 08:39

Załączniki:

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-22 08:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30377
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-07 08:52

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3108238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 12:23

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl