Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 30.11.2012 r.

IWP.271.15.1.6.2012

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 241131 - 2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

    Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”.

1. Pytanie:

W przedmiarze zasypanie wykopu jest w ilości 961 m3, czyli więcej niż wykopanie. Prosimy o skorygowanie przedmiaru oraz o informację, czy należy ująć w wycenie koszt transportu i opłaty za wysypisko nadmiaru ziemi. Na jaką odległość należy przyjąć transport?

Odpowiedź:

Gminne składowisko odpadów znajduje się w miejscowości Jackowo (odległość do 3,5 km). Zarządca nie pobiera opłat za wywożoną ziemię.

2. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono humusowania pod planowaną rozbudowę, czy należy przyjąć koszt humusowania w ofercie? Co ze zdjętym humusem?

Odpowiedź:

Zdjęty humus należy wywieźć na Gminne składowisko odpadów.

3. Pytanie:

W przedmiarze nie ujęto robót ziemnych w warunkach utrudnionych, tj. przy istniejącym budynku oraz przy przyłączu wodociągowym. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

4. Pytanie:

W przedmiarze nie ujęto czyszczenia, osuszenia i ewentualnych napraw odkopanych ścian budynku istniejącego, nie ujęto także izolacji tych ścian (zgodnie z dokumentacją projektową). Czy w ofercie należy przyjąć koszt wymienionych prac?

5. Pytanie:

Wg dokumentacji projektowej pod ławy fundamentowe należy przyjąć podkład betonowy z betonu B-15, natomiast w przedmiarze uwzględniono piasek stabilizowany cementem. Co należy przyjąć w ofercie?

6. Pytanie:

Czy należy przyjąć koszt odwodnienia wykopu? Jeżeli tak – prosimy o podanie sposobu odwodnienia.

7. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono gruntowania pod izolację Izohan Izobud Br. Czy należy ująć koszt gruntowania.

8. Pytanie:

W przedmiarze przyjęto wysokość niektórych ścian piwnic (także konstrukcyjnych) 3,0 m, co wg przekroju jest wysokością od wykończonej posadzki do stropu. Prosimy o skorygowanie przedmiarów.

9. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono dylatacji obwodowej posadzek. Czy należy uwzględnić ten koszt w ofercie?

10. Pytanie:

Czy należy ująć koszt izolacji pod płytkami w pomieszczeniach mokrych (np. folia w płynie i taśmy uszczelniające)? Jeżeli tak – prosimy o podanie wytycznych.

11. Pytanie:

Czy parapety z konglomeratu o których mowa w opisie technicznym należy przyjmować także w piwnicy np. w magazynach?

12. Pytanie:

Prosimy o informację, w których pozycjach należy ująć koszt stropów prefabrykowanych KNR 2-02 0302-01-125, czy KNR S02U 0105-01-050. Czy w KNR 2-02 0302-01—125 należy przyjąć koszt montażu, a w KNR S02U 1015-01-050 dostawę materiału?

13. Pytanie:

W dokumentacji brakuje zestawienia dla belek, wieńców i nadproży. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

14. Pytanie:

W przedmiarze dla piwnicy ujęto tylko 2 belki, podczas gdy na rzucie są 3. Prosimy o udostępnienie dokumentu w zakresie belek, nadproży i wieńców lub o skorygowanie przedmiarów.

15. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że gres antypoślizgowy na klatce schodowej głównej należy wycenić tylko dla biegów i spoczników, a na pozostałej części wykładzinę.

16. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono ściany o gr. 30 cm na piętrze wzdłuż istniejącej ściany. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

17. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono ścian zewnętrznych o gr. 38 cm na piętrze budynku. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

18. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono wieńców i belek dla piętra budynku. Prosimy o skorygowanie przedmiaru oraz o udostępnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

19. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono listew krawędzi stopni, które ujęto w opisie technicznym. Czy należy przyjąć koszt wykonania listew? Jeżeli tak – prosimy o podanie wytycznych materiałowych.

20. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono dźwigu osobowego. Czy zakres tych prac należy ująć w projekcie?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż  kabiny oraz urządzeń dźwigu osobowego wraz z uzyskaniem certyfikacji.

21. Pytanie:

W dokumentacji projektowej nie ma zestawienia stali zbrojeniowej dla ścian i stropu szybu windowego. Prosimy o udostępnienie zestawienia stali zbrojeniowej dla tych elementów.

22. Pytanie:

W przedmiarze nie uwzględniono wykończenia attyk wg rysunku 16KONS-1. Prosimy o skorygowanie przedmiaru.

23. Pytanie:

W przedmiarze ujęto sufity z płyt g-k na podkonstrukcji stalowej, natomiast wg dokumentacji projektowej przyjęto sufity podwieszane modułowe. Prosimy o informację, który system należy przyjąć?

24. Pytanie:

Prosimy o informację, czy wyposażenie toalet wchodzi w zakres wyceny?

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z dokumentacją projektową.

Odpowiedź na pytania 1 – 24:

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów stanowiących jego własność, zgodnie z zapisami SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, protokołem typowania robót, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami. Zgodnie z pkt 16.4. i 16.5. SIWZ za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca, a zamieszczony na stronie internetowej Przedmiar robót jest wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego Wykonawca może skorzystać przy obliczaniu ceny oferty, ale nie ma takiego obowiązku. Zamawiający będzie wymagał realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją techniczną według ustalonej w § 1 ust. 7 hierarchii ważności dokumentów.

Zamawiający informuje jednocześnie, że ww. zapytania złożone zostały po upływie terminu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który upłynął w dniu 26.11.2012 roku.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-30 12:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69476
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-10-07 08:52