Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

Czernikowo, dnia 30 marca 2020 r.

WÓJT GMINY
CZERNIKOWO

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czernikowo uchwały nr XI/101/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Czernikowo i Wygoda, gmina Czernikowo.
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
  Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w terminie do 30 czerwca 2020 r.
  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo lub e-mail info@czernikowo.pl, w terminie do 30 czerwca 2020 r.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Czernikowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie miejscowej, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernikowo na stronie www.bip.czernikowo.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Czernikowo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Czernikowo z siedzibą przy ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, reprezentowany przez Wójta Gminy Czernikowo. Więcej informacji na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl w zakładce ,,ochrona danych osobowych”.                                                               

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2020-03-30 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32199
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46