Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO
z dnia 12 lutego 2021 r.

   Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „K.p.a.”,

zawiadamia się,

że dnia 12 lutego 2021 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydal na żądanie pełnomocnika inwestora - spółki ENERGA-OPERATOR S.A. postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr 43/2020 znak: WIR.II.746.1.37.2020.ML o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych polegającej na budowie linii kablowej SN - 15 kV, na działce nr ewid. 323/64, obręb Czernikowo, gmina Czernikowo (w części, która nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

   Informuję, że z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, przy ul. Konarskiego 1-3, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - tel. 52 349-74-97 lub 52 349-74-00 lub drogą elektroniczną - adres: mlisewska@byduoszcz.uw.gov.pl, zgodnie z nowymi zasadami obsługi klienta w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, zamieszczonymi na stronie internetowej tut. Urzędu.

   Od niniejszego postanowienia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w terminie siedmiu dni od dnia dokonania ogłoszenia poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia.

   Zgodnie z art. 49 § 2 K.p.a. (zdanie drugie) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie niniejszego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz Urzędu Gminy Czernikowo, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej wymienionych Urzędów.

Znak sprawy:
WIR.11.746.1.37.2020.ML

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania i Zagospodarowania
Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2021-02-26 08:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32182
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-21 19:46