Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 226 z póź. zm. ) wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji, które następnie zostaną przekazane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Pojęcie nieruchomości definiuje art. 46§ 1 Kodeksu cywilnego: nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Biorąc pod uwagę definicję pojęcia nieruchomości zawartej w K. c. a także analizując przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece jak również ustawy o gospodarce nieruchomościami ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy kierować się wskazaną regułą „jedna księga – jedna nieruchomość”,  niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana powyżej 70%, proszeni są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, Wójtowi Gminy Czernikowo w terminie do 31 marca 2019 r. dostarczając wypełnione oświadczenie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie można pobrać klikając na poniższe załączniki, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój nr 26, (I piętro)Referat Inwestycyjno-Promocyjny.

W przypadku nie złożenia oświadczenia na zasadzie dobrowolności, informacje o nieruchomościach spełniających przesłanki do ustalenia opłaty za zmniejszenie retencji, zgodnie z zapisami ww. ustawy pozyskane zostanę ze wszelkich dostępnych źródeł, danych znanych organom z urzędu oraz pozyskanych od innych organów (np. rejestrów prowadzonych przez gminę na potrzeby ustalenia podatku od nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, dokumentów składanych w celu dokonania odbioru budowy). Następnie na podstawie złożonego oświadczenia lub/i własnych ustaleńWójt Gminy Czernikowo realizując obowiązek ustawowy pisemnie powiadomi osoby zobowiązane do uiszczenia opłaty w formie informacji zawierającej  wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, nr rachunku bankowego na który należy wnieść opłatę, możliwości złożenia reklamacji.

Nadmieniam, że zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy prawo wodne wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. ( Dz.U. z 2017 r. poz.2502)  w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  1. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  3. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2na 1 rok.

Szczegółowe informacje w temacie wprowadzonej opłaty retencyjnej można znaleźć na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/en/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej

W przypadku pytań prosimy kontaktować się pod nr tel. 54 287 50 01 wew. 43

drukuj (Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-30 12:09

Załączniki:

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-30 12:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9182
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-17 08:48