Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

XVIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie-skrót

    Dnia 29 listopada 2012 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy w Czernikowie.  Na początku Przewodnicząca Rady Gminy. Na podstawie listy obecności, stwierdziła prawomocność posiedzenia. Radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. W posiedzeniu udział wzięli także Komendant Komisariatu Policji  w Lubiczu -  nadkom. mgr Ireneusz Lewandowski oraz Zastępca Komendanta asp. szt. Marian Gajewski, którzy przedstawili  zebranym swoją wizję utrzymania bezpieczeństwa na terenie gminy.  Radni oraz obecni goście mieli możliwość zadawania pytań, na które w większości otrzymali odpowiedzi. Następnie radni przystąpili do głosowania nad uchwałami. Uchwały nie wzbudziły większych dyskusji i zapytań, ponieważ zostały wcześniej omówione, przedyskutowane i pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy, o czym poinformował Pan Mieczysław Kasprowicz -  Przewodniczący Komisji Edukacji, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu.

Następnie odbyły się głosowania nad treścią poszczególnych uchwał.

 • Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20122-2021.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wynik głosowania - 9 głosów za, 5 głosów wstrzymujących.

 • Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na obszarze gminy w 2013 roku.

Wynik głosowania - 13 głosów za, 1 głos wstrzymujący.

 • Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na 2013 rok.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

W trakcie przerwy w głosowaniach, Wójt przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą wskaźników finansowych i gospodarczych naszej gminy w porównaniu z gminami powiatu toruńskiego lub sąsiadującymi .Dokonał również analizy tych danych, szczególnie w odniesieniu do dochodu własnego gminy, na który ma wpływ wysokość uchwalanych podatków i opłat lokalnych, co przekłada się na możliwości inwestycyjne.(Prezentacja jest dostępna na stornie internetowej Gminy Czernikowo w aktualnościach)

 • Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Czernikowo.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu na terenie gminy Czernikowo.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów położonych w Steklinku.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

 • Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych, wyboru przewodniczących  i wiceprzewodniczących komisji stałych rady gminy.

Wynik głosowania - jednogłośnie, 14 głosów za.

Treść wszystkich uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernikowo w zakładce Rada Gminy.

 • Wolne wnioski:
 1. Pan Mieczysław Kasprowicz zapytał Wójta o stan przygotowania projektu na rozbudowę Szkoły Podstawowej. Wójt odpowiedział, że projekt jest już przygotowany, ogłoszono przetarg, a prace budowlane rozpoczną się wiosną, natomiast remontowe w starej części w wakacje.
 2. Pan Marian Gerc w swoim wystąpieniu pytał o ściągalność podatków, przyczyny ich umorzeń, znajomość przez władze poziomu bezrobocia na terenie gminy, weryfikację danych w składanych deklaracjach podatkowych ze stanem faktycznym.

Na tym zakończono obrady XVIII Sesji Rady Gminy w  Czernikowie.

Pełna wersja protokołu z przebiegu tej sesji znajduje w Urzędzie Gminy Czernikowo – pok. nr 29.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57960
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-11 15:44