Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku”

1.Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku.

4.2 W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego dostarczyć własnymi środkami transportu do miejsca przeznaczenia – w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach umownych (Załącznik Nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy) – następujące materiały:

 • żużel wielkopiecowy – do 3 000 Mg
 • kruszywo wapienne frakcji 16 – 31,5 mm – do 1 500 Mg

4.3 Podane wyżej ilości są jedynie ilościami szacunkowymi i nie stanowią zamówienia.

4.4 Wykonawca będzie zobowiązany na koszt własny zagwarantować w każdym wskazanym miejscu i czasie dostawy rozładunek zamówionego i dostarczonego kruszywa.

4.5 Zamawiający informuje, że miejsca dostaw znajdować się będą wyłącznie w obrębie terytorialnym gminy Czernikowo.

4.6 Szczegółową lokalizację miejsca dostaw Zamawiający określać będzie każdorazowo w wezwaniu Wykonawcy do świadczenia usługi.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
14.63.00.00-6 – żużel, popioły, odpady żelaza i złom
dodatkowy przedmiot:
14.21.00.00-6 – żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – 2 części

 • Część Nr 1 – Dostawa żużla
 • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

Określenie części zamówienia dotyczy asortymentu a nie ilości. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013 roku.

6.2 Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, w ilości określonej w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego telefonicznie, potwierdzonym pisemnie w formie przesłania zamówienia faksem.

6.3 Dostawa przedmiotu umowy winna nastąpić najpóźniej w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:

7.1.1 wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp,

7.1.2 spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp,

7.1.3 przygotują ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ,

7.1.4 złożą wszystkie wymagane w niniejszej SIWZ dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia - minimum 2 zamówienia polegające na dostawie kruszyw drogowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każde, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ. Do wymienionych w wykazie dostaw Zamawiający żąda załączenia dokumentów, potwierdzających że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował środkami transportu potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

 • samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności minimum 25 ton każdy – co najmniej 2 szt.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.4 Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości:

 • Część Nr 1 – Dostawa żużla -  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
 • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm -  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.
 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  06 marca 2013 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  06 marca 2013 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 22 lutego 2013 roku pod numerem 28567 - 2013

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-22 09:56
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-25 09:42

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-02-22 10:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17133
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3312240
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 08:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl