Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku

Zadanie współfinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl  info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, obejmującej swoim zakresem m.in.: demontaż, odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzący z pokryć dachowych budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy Czernikowo wg lokalizacji określonych w Załączniku Nr 10 do SIWZ.

4.2 Wykonawca wykona usługę zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4.3 Szczegółowy zakres prac obejmuje:

4.3.1 Demontaż, transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa w ilości około 44,99 Mg

W ramach prac wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego na wskazanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Czernikowo, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) – Karta przekazania odpadu.

4.3.2 Transport i unieszkodliwienie pokrycia dachowego wykonanego z płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa w ilości około 18,05 Mg

W ramach prac wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673) – Karta przekazania odpadu.

4.4 Ilość wyrobów zawierających azbest, składających się na przedmiot zamówienia jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zdemontowanych i odebranych wyrobów azbestowych.

4.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

4.6 Orientacyjne miejsca lokalizacji wyrobów zawierających azbest w ramach wyżej opisanego zakresu przedstawia Załącznik Nr 10 do SIWZ.

4.7 Wykaz nieruchomości określający lokalizację i dane właścicieli posesji, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy.

4.8 Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia daty demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest z każdym właścicielem nieruchomości indywidualnie. Termin demontażu i odbioru wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia, tj.: do 30.09.2013 roku.

4.9 W terminie 14 dni od otrzymania wykazu nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

4.10 Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić:

 • sporządzenie przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy planu pracy i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • nadzór osoby odpowiedzialnej za organizację wykonywanych robót i zabezpieczenie placu budowy,
 • uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub prac związanych z nimi.

4. 11 Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny.

4.12 Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów zawierających azbest powinno się odbywać w obecności właściciela nieruchomości. Wykonawca dokonuje ważenia i z tej czynności sporządza protokół zawierający co najmniej następujące informacje:

 • imię i nazwisko właściciela nieruchomości, od którego odbierane są odpady zawierające azbest,
 • adres nieruchomości z której następuje odbiór odpadów,
 • datę odbioru,
 • ilość odebranych odpadów w Mg,
 • potwierdzenie prawidłowego wykonania usługi.

Jeden egzemplarz protokołu Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Protokół należy sporządzić odrębnie dla każdej posesji.

4.13 Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek dostarczyć właścicielowi lub zarządcy nieruchomości oraz Zamawiającemu pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia terenu z azbestu, nie później niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.

4.14 Potwierdzeniem unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierających azbest będzie dostarczenie Zamawiającemu oryginału Karty przekazania odpadów zgodnej z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

Karty przekazania odpadów należy sporządzić odrębnie dla każdej posesji.

4.15 Wykonawcę zobowiązuje się do sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, przed zakończeniem zadania, dokumentów wymaganych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w tym m.in.:

a) protokołów odbioru prac pomiędzy właścicielem nieruchomości i Wykonawcą, zawierających oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.),

b) karty przekazania odpadów na składowisko uprawnione do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest,

c) protokołu odbioru końcowego zadania pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

d) sprawozdania zawierającego wykaz obiektów, z których usunięto azbest oraz ilość rzeczywiście unieszkodliwionego azbestu.

4.16 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.:

 • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)
 • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
 • ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
 • ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367)
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824)
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2010 r. Nr 249, poz. 1673)
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
 • ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
90.65.00.00-8       - usługi usuwania azbestu
dodatkowy przedmiot:
45.26.26.60-5       - usuwanie azbestu

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Termin w jakim Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2013 roku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1 W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o rt. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w rt. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rt. 24 ustawy Pzp.

7.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

7.3.1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesje, zezwolenia lub licencje potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.2 Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w ramach których realizował zamówienia polegające na usuwaniu (demontażu) i transporcie wyrobów zawierających azbest o wartości co najmniej 30 tys. PLN brutto (każde).

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych usług.

7.3.3 Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności co najmniej:

 • 3 osobami posiadającymi odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824).
 • 1 osobą - kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 100,0 tys. PLN.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.4 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawców zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający wymaga spełnienia wszystkich powyższych warunków.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  07 maja 2013 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  07 maja 2013 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 26 kwietnia 2013 roku pod numerem 63579 - 2013

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-26 08:47

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-04-26 08:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17115
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3301375
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 12:35

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl