Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C

Zadanie współfinansowane ze środków:
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.      Opis przedmiotu zamówienia:

4.1.     Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę zgodnie z dokumentacją projektową drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C.

4.2.     Założenia projektowe: konstrukcja dróg dla obciążenia ruchem KR1, nawierzchnie bitumiczne na podbudowie z kruszywa melafirowego i warstwie odsączającej z piasku, prędkość projektowa: 40 km/h.

4.2.1.       droga gminna Nr 101136C w Makowiskach: L = 1 150,68 m

-       szerokość jezdni: 5,0 m

-       pobocza: 0,75 m

4.2.2.       droga gminna Nr 101107C w Kijaszkowie: L = 845,00 m

-       szerokość jezdni: 5,0 m

-       pobocza: 0,75 m

-       zatoka autobusowa: szer. 3,0 m, chodnik / peron: 2,0 m

4.2.3.       drogi gminne Nr 101164C i Nr 101170C w Czernikowie: L = 748,45 m

-       szerokość jezdni: 6,0 m; 5,0 m

-       chodnik: 2,0 m

-       pobocza: 0,75 m

4.3.     Przedmiot zamówienia:

4.3.1.       Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101136C w Makowiskach o długości 1 150,68 m

-       roboty przygotowawcze, ziemne

-       jezdnia

-       zjazdy

-       przepusty pod drogą

-       elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

-       skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2047C.

4.3.2.       Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 101107C w Kijaszkowie o długości 845,00 m

-       roboty przygotowawcze, ziemne

-       jezdnia

-       peron / chodniki

-       zjazdy

-       parking / zatoka

-       odwodnienie

-       elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

-       skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2042C.

4.3.3.       Przebudowa dróg gminnych w Czernikowie: Nr 101164C o długości 186,34 m i Nr 101170C o długości 562,11 m

-       roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne

-       jezdnia

-       chodniki

-       zjazdy

-       odwodnienie

-       elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego

-       infrastruktura techniczna

-       skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2044C.

4.4.     Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią.

4.5.     Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumenty odbiorowe i sprawdzające, niezbędne do zgłoszenia zakończenia budowy organowi nadzoru budowlanego w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (3 kpl.).

4.6.     Wykonawca zobowiązany jest opracować projekty stałej organizacji ruchu dla wszystkich przebudowywanych dróg, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz uzyskać w tym zakresie wymagane prawem uzgodnienia i opinie.

4.7.     Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata.

Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace budowlane przez cały okres bez żadnych wyjątków.

4.8.     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:

·      dokumentacja projektowa obejmująca projekt budowlany,

·      szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

·      przedmiar robót - dokument pomocniczy,

·      projekt umowy.

4.9.     Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
45.23.31.20-6       roboty w zakresie budowy dróg
dodatkowy przedmiot:
45.23.00.00-8       roboty budowlane w zakresie budowy dróg
45.10.00.00-8       przygotowanie terenu pod budowę
45.11.00.00-1       roboty rozbiórkowe i roboty ziemne
45.23.32.20-7       roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.90-8       instalowanie znaków drogowych
45.23.24.51-8       roboty odwadniające i nawierzchniowe
71.35.18.10-4       usługi topograficzne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.      Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 25 października 2013 roku

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1.     W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1.       Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2.       Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na realizacji robót budowlanych takich jak: budowa, przebudowa lub modernizacja dróg o wartości nie mniejszej niż 2,0 mln PLN brutto (każde).

Uwaga:

-       przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót,

-       wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót.

7.1.3.       Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4.       Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej:

-       1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.1.5.       Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 1,0 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 2,0 mln PLN.

Uwaga: wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.2.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.     Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8.      Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100).

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

·         Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).

·         Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

·       Termin składania ofert upływa  25 czerwca 2013 r. o godz. 10.00

·       Otwarcie ofert nastąpi  25 czerwca 2013 r. o godz. 10.05

11.  Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.  Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 10 czerwca 2013 roku pod numerem 106239 - 2013

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-10 19:42

Załączniki:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:57
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-10 19:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17137
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3312280
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 08:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl