Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

                                                                            Czernikowo,
                                                                            dnia 17. 06. 2013 r.

IWP.271.4.1.1.2013

                                                                      Do wszystkich Wykonawców
                                                                      nr post.: 106239 - 2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 106239 – 2013 z dnia 10.06.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C”.

1. Pytanie:

Uważamy, że w opublikowanej w dniu 10.06.2013 r. na stronie internetowej www.czernikowo.pl dokumentacji przetargowej, dot. przetargu  „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C” pojawił się zapis niezgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej.

Od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskiej 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie a jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi.

Tymczasem w dokumentacji w/w przetargu pojawił się zapis niezgodny z polskim i unijnym prawem:

  • Przekroje konstrukcyjne

„Podbudowa z kruszywa łamanego (melafir 0-31,5mm) grub. 20cm”

Pragniemy podkreślić, że na realizację: „Rozwój infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 101136C w m. Makowiska, drogi gminnej Nr 101107C w m. Kijaszkowo oraz dróg gminnych Nr 101164C i Nr 101170C w m. Czernikowo wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 2047C, Nr 2042C i Nr 2044C” prawo polskie nie przewidują sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały.

Wskazywanie konkretnych materiałów (np.: kruszyw) lub rodzaju ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Praktyki mające na celu eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje finansowane przez budżet państwa oraz Unię Europejską. Właśnie takie błędy stanowią podstawę do wstrzymywania finansowania projektów drogowych z w/w funduszy.

Oczekujemy usunięcia w/w zapisu i weryfikację innych dokumentów przetargowych w celu usunięcia zapisów niezgodnych z polskim prawem oraz poinformowania o tym wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym oraz projektanta.

Odpowiedź:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający zawarł zapisy dotyczące równoważności zastosowanych materiałów w brzmieniu pkt 16.16. „Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub  rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej Specyfikacji” oraz pkt 16.17. „Podane w Specyfikacji Technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt”.

Zgodnie z powyższymi zapisami Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw równoważnych opisanemu w dokumentacji projektowej. Zastosowane kruszywa równoważne nie mogą być gorsze jakościowo, jak również nie mogą posiadać gorszych parametrów technicznych od kruszywa określonego w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.

Określenie parametrów technicznych dotyczących kruszyw równoważnych.

Za kruszywa równoważne do zastosowania w konstrukcji nawierzchni przebudowywanych odcinków drogowych, Zamawiający uzna kruszywa o parametrach wytrzymałościowych nie gorszych niż oceniane wg PN-EN 12620, PN-EN 13043, PN-EN 13242:

  • minimalna odporność kruszywa na rozdrabnianie – kategoria LA15
  • minimalna odporność na ścieranie - kategoria MDE10
  • minimalna odporność na ścieranie powierzchniowe - kategoria AAV10
  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-06-18 08:18
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-18 08:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17130
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3312191
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 08:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl