Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wyjaśnienie treści SIWZ

Czernikowo, dnia 23.08.2013 r.

IWP.271.5.1.2.2013

Do wszystkich Wykonawców
nr post.: 160773 - 2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 160773 – 2013 z dnia 13.08.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”
.

WYJAŚNIENIE
treści SIWZ

Wójt Gminy Czernikowo działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101133C w miejscowości Ograszka”.

1. Pytanie:

Dotyczy § 1 ust. 2-5 Umowy – Wykonawca wskazuje, że przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 Prawa zamówień publicznych powinien być wykonany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z dokumentacją projektową. Wykonawca wnosi o uzupełnienie umowy o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Odpowiedź:

W załączeniu poprawiony wzór umowy.

2. Pytanie:

Wykonawca wnosi o usunięcie w przepisie § 2 ust. 2 Umowy zdania: ,,po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji przez Zamawiającego”, bowiem brak jest podstawy prawnej stanowiącej, że Zamawiający może mieć wpływ na akceptację samego podwykonawcy. Zgodnie z art. 647¹ § 2 k.c. Zamawiający może zaakceptować lub zgłosić sprzeciw albo zastrzeżenia do umowy z podwykonawcą lub jej projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 2 Umowy wykreślając zdanie: ,,po uprzednim zgłoszeniu i akceptacji przez Zamawiającego”. W załączeniu poprawiony wzór umowy.

3. Pytanie:

Wykonawca wnosi o usunięcie w przepisie § 2 ust. 6 Umowy zdania: ,,Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.”, bowiem brak podstawy prawnej stanowiącej, że Zamawiający może żądać jakichkolwiek informacji o podwykonawcy. Zgodnie z art. 647¹ § 2 k.c. Zamawiający może zaakceptować lub zgłosić sprzeciw albo zastrzeżenia do umowy z podwykonawcą lub jej projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis § 2 ust. 6 Umowy wykreślając zdanie: ,,Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.” W załączeniu poprawiony wzór umowy.

4. Pytanie:

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt. 1) Umowy – Wykonawca wnosi o dokładne określenie terminu rozpoczęcia robót.

Odpowiedź:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy.

5. Pytanie:

Wykonawca wnosi o określenie, kiedy zostanie przekazany teren budowy oraz określenie czy teren budowy będzie przekazany w całości czy częściami.

Odpowiedź:

J.w. Zamawiający nie przewiduje przekazania terenu budowy w częściach.

6. Pytanie:

Dotyczy § 4 ust. 3 pkt 5) Umowy – Zamawiający odnosi się do pojęcia ,,sztuki budowlanej”, które są określeniem nieistniejącym w Ustawie Prawo budowlane. Wykonawca prosi o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie ww. stwierdzenie.

Odpowiedź:

Przez termin „zgodnie ze sztuką budowlaną” należy rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

7. Pytanie:

Wykonawca wnosi o usunięcie przepisu § 4 ust. 4 pkt 1) Umowy – zgodnie z art. 31 ust. 1 Pzp ,,Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, ponadto zgodnie z art. 140 ust. 1 Pzp ,,zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie”, a art. 140 ust. 3 Pzp przewiduje, że umowa o zamówienie publiczne ,,podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. Przytoczone przepisy ustawy tworzą spójny i logiczny ciąg: zamawiający opisuje przedmiot zamówienia i opis ten jest wiążący zarówno dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia (wykonawcy nie mogą uzyskać zamówienia oferując wykonanie czegoś innego, niż opisane przez zamawiającego) jak i dla samego zamawiającego (nie może on domagać się od wykonawcy wykonania czegoś innego, niż opisał; wykonawcy są zobowiązani do wykonania tylko tego, co zaoferowali i niczego ponad to ani niczego innego).

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w obecnej formie.

8. Pytanie:

Dotyczy § 5 ust. 2 pkt 2) lit. b) Umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą o dokładne określenie jakich „aprobat technicznych”, ,,deklaracji zgodności” wymaga Zamawiający. Zgodnie z przepis § 29 ust. 1 PZP Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia ,,w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń”.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty wymienione w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

9. Pytanie:

W związku z treścią § 5 ust. 2 pkt 2) lit. b) Umowy wykonawca zwraca się z prośbą o podanie odległości przetransportowania materiałów pochodzących z rozbiórki.

Odpowiedź:

Zapisy dotyczące materiałów pochodzących w rozbiórki i demontażu zawarte są w § 5 ust. 2 pkt 2) lit. e) Umowy. Zgodnie z załączonym przedmiarem robót należy uwzględnić transport materiałów pochodzących z rozbiórki na odległość 5 km.

10. Pytanie:

W związku z § 5 ust. 13 Umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą na podstawie art. 29 ust. 1 Pzp o dokładne określenie co wchodzi w skład ,,dokumentacji powykonawczej”, której wymaga Zamawiający. Wykonawca chciałby uniknąć sytuacji, w której pominie istotny dla Zamawiającego dokument.

Odpowiedź:

Zapis o przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej znajduje się w § 5 ust. 2 pkt 13 Umowy. Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca zobligowany jest przygotować do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty wymienione w pkt 8.4.2. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – Rozdział D-M-00.00.00 Wymagania ogólne, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu oraz dokumenty gwarancyjne.

11. Pytanie:

Dotyczy przepisu § 7 ust. 4 Umowy – Wykonawca zwraca się z prośbą na podstawie art. 29 ust. 1 Pzp o dokładne określenie jakich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do wystawienia faktury wymaga Zamawiający. Wykonawca chciałby uniknąć sytuacji, w której pominie istotny dla Zamawiającego dokument.

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć kosztorys powykonawczy (2 egz.).

12. Pytanie:

Dotyczy § 7 ust. 7 Umowy – Wykonawca wnosi o zmianę tego przepisu i wprowadzenie przepisu o następującej treści: „Za dzień zapłaty uznaję się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Wykonawcy”. Zasadą jest, że przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela wynika to z art. 454 Kodeksu cywilnego. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis ten wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże – co nie budzi wątpliwości – dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie – tą samą kwotą – rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania – stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w obecnej formie.

13. Pytanie:

Wykonawca wnosi o dodanie do przepisu § 9 ust. 5 umowy zdania, że termin na usunięcie wad lub usterek będzie ustalony wspólnie przez strony lub będzie to termin technicznie uzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapis w obecnej formie. Termin usunięcia wad lub usterek określony został w § 9 ust. 6 umowy.

14. Pytanie:

Wykonawca wnosi o dodanie do Umowy przepisu stanowiącego, że Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pytanie:

§ 5 ust. 2 pkt 30 umowy zakłada opracowanie na swój koszt projektu stałej organizacji ruchu zgodnej z obowiązującymi przepisami, uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnień opinii oraz przedłożenie projektu Zamawiającemu, natomiast w przedmiarze robót w dziale 1.4 Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego poz. 1 jest zawarta informacja o ustawieniu znaków pionowych – 5 szt. W związku z powyższym proszę o informację czy projekt stałej organizacji ruchu ma obejmować wyłącznie podane w przedmiarze znaki? Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Tak. Projekt stałej organizacji ruchu ma obejmować wyłącznie podane w przedmiarze znaki.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert na podstawie art.38 ust. 6 ustawy Pzp, gdyż zmiany treści SIWZ, nie zostały dokonane w zakresie, który wymagałby dodatkowego czasu na ich wprowadzenie w ofertach.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-23 14:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-08-23 14:52

Załączniki:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-23 14:44
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-23 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17132
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3312216
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-28 08:15

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl