Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę peletu drzewnego DIN PLUS
dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

I. Zamawiający

Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie

Adres: 87-640 Czernikowo, ul. Leśna 1, woj. kujawsko-pomorskie

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. – Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III. Formularz zawierający SIWZ jest nieodpłatny i można go odebrać:

- osobiście w siedzibie zamawiającego, w godzinach pracy zakładu

- do pobrania na stronie internetowej www.czernikowo.pl

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie dostaw paliwa - peletu drzewnego w jakości minimum DIN PLUS na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego. Dostawy peletu winny się odbywać do miejsca wskazanego przez Zamawiającego transportem Wykonawcy w workach po 25 kg, jednorazowo do 24 ton w sezonie grzewczym 2013/2014. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego i na jego zlecenie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

V. Informacje o ofertach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

VI. Informacja o ofertach wariantowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

VII. Termin wykonania zamówienia

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.05.2014r.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

3. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt 5.1. muszą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

2) ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie na podstawie dokumentów załączonych do oferty, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gminny Zakład Komunalny
w Czernikowie, ul. Leśna 1, 87-640 Czernikowo – w terminie do 12 września 2013 roku do godz. 1100.

2.Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3.Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 12 września 2013 roku o godz. 1105. Otwarcie ofert jest jawne.

4.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.Podczas otwierania ofert zamawiający odczyta, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

6.W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację jw.

X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

Kryterium – cena – 100 %

XII. Termin związania ofertą

1.Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-09-03 13:01

Załącznik:

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-09-03 13:06
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-09-03 13:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15783
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3156440
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-11-20 14:12

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl