Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych
dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo

1.    Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2.    Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4.    Opis przedmiotu zamówienia:

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w latach 2014 - 2015, w szacunkowej ilości 180 000 litrów.

4.2.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej ilości dostarczanego oleju w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych.

4.3.  Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości dostaw, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia.

4.4.  Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zleceń, składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu w ciągu 48 godzin od złożonego zamówienia.

4.5.   Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo objętych dostawami:

4.5.1.   Zespół Szkół w Czernikowie ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

4.5.2.   Szkoła Podstawowa w Czernikowie ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo

4.5.3.   Szkoła Podstawowa w Osówce Osówka 44, 87-632 Osówka

4.5.4.   Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

4.5.5.   Gminna Biblioteka Publiczna ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo

4.6.  Dostarczany olej opałowy musi spełniać wymagania normy PN-C-96024:2001 dla L-1 oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 stycznia 2007 roku w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30).

4.7.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport oleju środkami do tego przystosowanymi.

4.8.  Rozliczenie każdorazowego tankowania odbywać się będzie w oparciu o ilości rzeczywiście zatankowanego oleju według wskazań przepływomierza.

4.9.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
        Główny przedmiot:
        09.13.51.00-5 – olej opałowy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.    Termin wykonania zamówienia:

6.1.  Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku.

6.2.  Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, w ilości określonej w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub telefonicznie.

6.3.  Czas realizacji zamówienia: 48 godzin od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

7.    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1.  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o art. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1.  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji i obrotu paliwami ciekłymi.

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych dokumentów.

7.1.2.   Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i polegające na dostawie oleju napędowego do celów grzewczych o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (każde).

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

7.1.3.   Potencjał techniczny:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.4.   Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5.   Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w art. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3.  Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8.    Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości  5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

9.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10.  Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

Termin składania ofert upływa  08 stycznia 2014 r. o godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi  08 stycznia 2014 r. o godz. 10.05

11.   Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14.  Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 27 grudnia 2013 roku pod numerem 281081 - 2013

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-12-27 11:44
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-27 11:54

Załączniki:

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-12-27 11:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20005
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-10 12:18

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3588505
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-08 16:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl