Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Czernikowo, dnia 05.01.2012 r.

IZP.271.12.21.2011-2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 216454 – 2011 z dnia 26.07.2011 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), że zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2011 r. Sygn. akt: KIO 2109/11, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo – Etap IV”

 1. Zamawiający unieważnia czynność odrzucenia oferty złożonej przez Wykonawcę MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz
 2. Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 26.09.2011 r.
 3. W wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena oferty

Termin wykonania  

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sp. z o.o. „ALFA”
ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz

37,86 pkt

22,81 pkt

60,67 pkt

 

2

Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek
ul. Drwęcka 9, 87-400 Golub-Dobrzyń

51,66 pkt

25,00 pkt

76,66 pkt

 

3

Konsorcjum firm
Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

RAW – BUD Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 39, 85-137 Bydgoszcz

51,17 pkt

19,97 pkt

71,14 pkt

 

4

ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k.
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

-

-

-

wykonawca wykluczony

5

MELBUD S.A.
ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz

75,00 pkt

23,52 pkt

98,52 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o., Sp. k. Jacewo 76, 88-100Inowrocław.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2011 roku Sygn. akt: KIO 2109/11, który w części 1 orzeczenia brzmi: „uwzględnia odwołanie i nakazuje unieważnienie czynności odrzucenia oferty Odwołującego i powtórne dokonanie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego”, Zamawiający uwzględniając powyższe stanowisko Izby dokonał unieważnienia czynności odrzucenia oferty złożonej przez MELBUD S.A. z siedzibą ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz i czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.

Dokonując ponownego badania i oceny ofert Zamawiający wezwał przedsiębiorcę MELBUD S.A. do złożenia wyjaśnień treści złożonej oferty w nawiązaniu do informacji, zawartych w odwołaniu wniesionym w dniu 30 września 2011 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynność Zamawiającego, polegającą na odrzuceniu oferty i dotyczących ustalenia, że Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z umową, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Z treści wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę MELBUD S.A. w dniu 09 grudnia 2011 roku w odpowiedzi na wezwanie wynika, iż zobowiązuje się on do ścisłego przestrzegania technologii wykonywanych robót, zapewnienia dokonania wymiany gruntu w ilości koniecznej oraz gwarantuje uzyskanie wymaganych w dokumentacji projektowej wskaźników zagęszczenia gruntu.

W wyniku analizy złożonych wyjaśnień Zamawiający uznał, iż potwierdzają one w dostateczny sposób, że wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z dokumentacją i oczekiwaniami Zamawiającego, a rozstrzyganie rozbieżności w dokumentacji, wynikających w trakcie realizacji zadania następować będzie z zachowaniem hierarchii ważności dokumentów, ustalonej przez Zamawiającego i zawartej w treści Projektu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert, w dniu 05 stycznia 2012 roku Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oferty i terminu wykonania przedmiotu zamówienia jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Wykonawcę MELBUD S.A. ul. Składowa 4, 86-300 Grudziądz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą łączną ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ kryteriami, którymi Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty były:

 • cena oferty                                                                          - 75 %
 • termin wykonania przedmiotu zamówienia                         - 25 %

Zaoferowana przez wybranego Wykonawcę cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia, nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-01-05 11:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41567
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43