Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Czernikowo, dnia 21.02.2012 r.

IWP.271.1.6.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 19851 – 2012 z dnia 23.01.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn – Etap I”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Budowa budynku gospodarczego przeznaczonego do garażowania pojazdów i maszyn – Etap I”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

ANDREM s.c. ul. Piaski 39, 87-500 Rypin

W przedmiotowym postępowaniu złożono 16 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak
ul. Rybnicka 94, 87-800 Włocławek

73,31

73,31 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Usługowo  -Handlowo - Produkcyjne „MURABET” ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-Dobrzyń

86,37

86,37 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FASTERM” Grażyna Majkowska ul. Warszawska 63, Głogowo,
87-123 Dobrzejewice

79,99

79,99 pkt

 

4

Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk
ul. Planty 61, 87-800 Włocławek

79,55

79,55 pkt

 

5

Przedsiębiorstwo Handel – Usługi - Produkcja Eugeniusz Tchorzewski ul. Bydgoska 2, 87-152 Łubianka

68,18

68,18 pkt

 

6

Firma Budowlana „DOMEX”
ul. Toruńska 136 B, 87-800 Włocławek

80,19

80,19 pkt

 

7

Zakład Dekarsko-Blacharski Dańczak Piotr
ul. Polna 11A, 86-200 Chełmno

98,13

98,13 pkt

 

8

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SOWI Sp. o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 83A,
87-100 Toruń

64,91

64,91 pkt

 

9

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

54,65

54,65 pkt

 

10

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

91,25

91,25 pkt

 

11

Zakład Blacharsko-Dekarski Marek Piersa
ul. Górna 28, 87-600 Lipno

75,18

75,18 pkt

wykonawca wykluczony

12

„IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński
Wiąg 107, 86-100 Świecie

81,79

81,79 pkt

 

13

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

84,25

84,25 pkt

 

14

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Pro-Met” Mariusz Pankiewicz
ul. Polna 17, 87-800 Włocławek

85,37

85,37 pkt

 

15

P.P.H.U. „WO-BUD” Wojciech Młodziejewski ul. Tow. Jaszczurczego 7, 87-200 Wąbrzeźno

82,18

82,18 pkt

 

16

ANDREM s.c.
ul. Piaski 39, 87-500 Rypin

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało szesnaście ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Zakład Blacharsko - Dekarski Marek Piersa, ul. Górna 28, 87-600 Lipno.

Pismem z dnia 13 lutego 2012 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy - Zakład Blacharsko - Dekarski Marek Piersa, ul. Górna 28, 87-600 Lipno (oferta nr 11) - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 20 lutego 2012 r. do godz. 12:00, brakujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w postaci aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp i dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca uzupełnił w terminie brakujące dokumenty, jednakże informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawiona została w dniu 16 lutego 2012 r. a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 08 lutego 2012 r. Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Tym samym należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp to taka, która została wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe oznacza, iż informacja ta, aby spełniała opisane powyżej wymogi nie może być ani wystawiona wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ani też po tym terminie, chyba że z jej treści jednoznacznie będzie wynikało, iż potwierdza spełnianie warunku w terminie wymaganym przez § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Data wystawienia zaświadczenia z KRK mogłaby być datą po dacie składania ofert, tylko wówczas, gdyby z treści dokumentu wyraźnie wynikało, że wykonawca nie figurował w rejestrze na dzień składania ofert. W przypadku zaświadczenia przedłożonego przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia jest to dzień 16 luty 2012 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawcy: PUHP „MURABET”, PHUP Eugeniusz Tchorzewski, ZGK „GRONEKO”, PW „CONSTANS” Konstanty Jagielski, „IZOBUD GARDEN” Józef Karpiński i PHU „Pro-Met” Mariusz Pankiewicz, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 16 złożona przez Wykonawcę ANDREM s.c. ul. Piaski 39, 87-500 Rypin, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-02-21 12:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41574
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43