Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Czernikowo, dnia 29.02.2012 r.

IWP.271.2.4.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 31281 – 2012 z dnia 07.02.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę dróg gminnych Nr 101114C w m. Steklin, Nr 101152C w m. Ograszka, Nr 101153C w m. Makowiska - gmina Czernikowo oraz drogi gminnej w m. Wawrzonkowo - gmina Kikół”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Przebudowa dróg gminnych Nr 101114C w m. Steklin, Nr 101152C w m. Ograszka, Nr 101153C w m. Makowiska - gmina Czernikowo oraz drogi gminnej w m. Wawrzonkowo - gmina Kikół”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

88,81

88,81 pkt

 

2

Konsorcjum firm:
Lider: ALSTAL – DROGI Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 20, 88-300 Mogilno

Partner: ALSTAL Grupa Budowlana
Sp. z o.o., Sp. k.
Jacewo 76, 88-100 Inowrocław

65,27

65,27 pkt

 

3

SKANSKA S.A.
ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

88,03

88,03 pkt

 

4

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

81,30

81,30 pkt

 

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

91,55

91,55 pkt

 

6

„POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało sześć ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę „POL-DRÓG Człuchów” Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2, 77-300 Człuchów, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2012-02-29 13:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-02-29 13:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 45128
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43