Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 15.03.2012 r.

IWP.271.3.4.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 44795 – 2012 z dnia 24.02.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2012 roku”
.

   Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2012 roku”,

  • Część Nr 1 – Dostawa żużla
  • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w Specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części zamówienia przedstawiono poniżej.

Część Nr 1 – Dostawa żużla

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

3

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe
 Franciszek Żywiczyński
 Krzywosądz, 88-210 Dobre

98,24

98,24 pkt

 

4

 PHU „ETM-TRANS” Tomasz Mielcarek
 Wielowieś 45C, 88-140 Gniewkowo

74,34

74,34 pkt

 

6

 Produkcja – Handel – Usługi
 „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
 ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usług „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „INCO” Sp. z o.o.
  Falęcin 12, 86-221 Papowo Biskupie

-

-

wykonawca wykluczony

2

 Transport, Usługi, Handel skład opału,
  mat. bud., skup złomu  Tadeusz Decka
  Osiedle XXX-Lecia PRL 1
  83-132 Morzeszczyn

-

-

wykonawca wykluczony

3

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-
  Usługowe   Franciszek Żywiczyński
  Krzywosądz, 88-210 Dobre

87,50

87,50 pkt

 

5

  Firma Handlowo-Transportowa
  Marian Buzała
  Radłowo 69, 88-170 Pakość

70,00

70,00 pkt

 

6

  Produkcja – Handel – Usługi
  „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
  ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INCO” Sp. z o.o. Falęcin 12, 86-221 Papowo Biskupie.

   Pismem z dnia 08 marca 2012 r. Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „INCO” Sp. z o.o. Falęcin 12, 86-221 Papowo Biskupie(oferta nr 1) - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 14 marca 2012 r. do godz. 14:00, brakujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w szczególności: dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, a także dokumentów dotyczących podmiotu - Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Lipnikach, 86-005 Białe Błota, na którego potencjał techniczny Wykonawca się powołuje i który będzie brał udział w realizacji zamówienia, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia w oryginale pisemnego zobowiązania, zawierającego zakres czynności, które podmiot zobowiązuje się wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnego z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy Pzp, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dokument potwierdzający opłacenie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, a takżedokumenty dotyczące podmiotu - Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Bydgoszczy z siedzibą w Lipnikach, 86-005 Białe Błota, na którego potencjał techniczny Wykonawca się powołuje i który będzie brał udział w realizacji zamówienia, tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony 02.12.2011 r., zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków z dnia 13.05.2011 r. oraz zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione w dniu 10.05.2011 r. Brak w uzupełnieniu oryginału pisemnego zobowiązania, zawierającego zakres czynności, które podmiot udostępniający zasób, zobowiązuje się wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu oraz oświadczenia o braku podstawdo wykluczenia, zgodnego z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ, Wykonawca uzasadnia nieobecnością osób upoważnionych do reprezentowania Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Bydgoszczy w terminie wyznaczonym na uzupełnienie dokumentów.

   Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

   Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Transport, Usługi, Handel Tadeusz Decka Osiedle XXX-Lecia PRL 1, 83-132 Morzeszczyn.

Wykonawca do oferty nie załączył kopii dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium, natomiast wydruk transakcji na koncie Zamawiającego, wskazanym do wpłaty wadium wykazuje wpływ wadium od Wykonawcy w dniu 07 marca 2012 roku. Termin składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego upłynął w dniu 06 marca 2012 roku o godz. 10:00.

Działając zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

   Wykonawcy: PHU „ETM-TRANS” Tomasz Mielcarek, Firma Handlowo-Transportowa Marian Buzała i P-H-U „MAR-POL” Jacek Marcinkowski , wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 6 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usług „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-03-15 13:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43