Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 28.03.2012 r.

IWP.271.5.5.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 59535 – 2012 z dnia 14.03.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”
.

   Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”:

 • Część Nr 1 – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo
                      wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
 • Część Nr 2 – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki
                      organizacyjne i instytucje kultury Gminy Czernikowo
 • Część Nr 3 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Czernikowo

dokonał oceny i porównania złożonych ofert, nie podlegających odrzuceniu. Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami, jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty były:

- Część Nr 1 - cena oferty 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%

- Część Nr 2 - cena oferty 100%

- Część Nr 3 - cena oferty 100%

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w Specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert. Wykaz, ocenę i porównanie złożonych ofert do poszczególnych części zamówienia przedstawiono poniżej.

Część Nr 1 – Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożył Wykonawca:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Uwagi

Cena oferty

Klauzule dodatkowe

1

  Polski Związek Motorowy
  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Oddział Regionalny w Toruniu
  ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

-

-

-

wykonawca wykluczony

2

  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
  Oddział w Toruniu
  ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń

80,00 pkt

15,40 pkt

95,40 pkt

oferta wybrana

3

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Przedstawicielstwo Generalne Toruń
  ul. PCK 14, 87-100 Toruń

62,49 pkt

10,20 pkt

72,69 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego:

 • Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń.

Wykonawca do oferty z dnia 21.03.2012 roku dołączył kserokopię pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu PZM TU S.A., podpisanego przez wiceprezesa zarządu i prokurenta, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. W załączonym do oferty aktualnym odpisie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prokurent podpisujący pełnomocnictwo nie jest wpisany jako osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera błędy.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawcy:

 • UNIQA TU S.A. Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń
 • InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. PCK 14, 87-100 Toruń

wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Toruniu ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą łączną ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Zgodnie rozdziałem XIII pkt 1.1. SIWZ kryteriami, jakimi kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty były: cena oferty 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część Nr 2 – Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Czernikowo:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożył Wykonawca:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna
punktacja

Uwagi

1

  Polski Związek Motorowy
  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Oddział Regionalny w Toruniu
  ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

-

-

wykonawca wykluczony

2

  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
  Oddział w Toruniu
  ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

3

  InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Vienna Insurance Group
  Przedstawicielstwo Generalne Toruń
  ul. PCK 14, 87-100 Toruń

73,35

73,35 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego:

 • Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń.

Wykonawca do oferty z dnia 21.03.2012 roku dołączył kserokopię pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu PZM TU S.A., podpisanego przez wiceprezesa zarządu i prokurenta, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. W załączonym do oferty aktualnym odpisie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prokurent podpisujący pełnomocnictwo nie jest wpisany jako osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera błędy.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawcy:

 • UNIQA TU S.A. Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń
 • InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, ul. PCK 14, 87-100 Toruń

wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Toruniu ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru Zgodnie rozdziałem XIII pkt 1.2. SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena oferty 100%.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część Nr 3 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Czernikowo:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożył Wykonawca:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna
punktacja

Uwagi

1

  Polski Związek Motorowy
  Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
  Vienna Insurance Group
  Oddział Regionalny w Toruniu
  ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń

-

-

wykonawca wykluczony

2

  UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132
  Oddział w Toruniu
  ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 3 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania przetargowego:

 • Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 90, 87-100 Toruń.

Wykonawca do oferty z dnia 21.03.2012 roku dołączył kserokopię pełnomocnictwa dla osoby występującej w imieniu PZM TU S.A., podpisanego przez wiceprezesa zarządu i prokurenta, potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. W załączonym do oferty aktualnym odpisie z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prokurent podpisujący pełnomocnictwo nie jest wpisany jako osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zawiera błędy.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia i został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca UNIQA TU S.A. Oddział w Toruniu, ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożony na wezwanie Zamawiającego dokument, potwierdza spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Oddział w Toruniu ul. Grudziądzka 110-114, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie rozdziałem XIII pkt 1.3. SIWZ jedynym kryterium, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena oferty 100%.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-03-28 11:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37883
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43