Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 12.04.2012 r.

IWP.271.4.7.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 56397 – 2012 z dnia 12.03.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”
.

   Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Konsorcjum firm:
Lider:„HYDROBUD” Sp. z o.o. ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża
Partner:DAMPAT Śliwiński Tomasz ul. kpt. Franciszka Skowronka 37, 18-400 Łomża

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

  Konsorcjum firm: Lider: „HYDROBUD”
  Sp. z o.o. ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża

  Partner: DAMPAT Śliwiński Tomasz
  ul. kpt. Franciszka Skowronka 37, 18-400 Łomża

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

  Wielobranżowy Zakład Usługowy
  Andrzej Zbigniew Sieradzki
  ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek

91,56

91,56 pkt

 

3

  Zakład Usług Technicznych Budownictwa
  Andrzej Osiecki
  ul. Płocka 59 a/5, 09-200 Sierpc

48,65

48,65 pkt

 

4

  Zakład Usług Leśnych Helena Prusakiewicz
  Witowąż, 87-632 Osówka

79,90

79,90 pkt

 

5

  P.W. „EKOINSTAL” Marian Gachewicz
  ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz

-

-

wykonawca wykluczony

6

  Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ”
  Krzysztof Wiśniewski ul. Kwiatowa 17,
  87-700 Aleksandrów Kujawski

-

-

wykonawca wykluczony

7

  „INSTAL” Hurt-Detal Andrzej Landowski
  Wybudowanie 45/1, 83-240 Lubichowo

79,78

79,78 pkt

 

8

  REN-KOP Renata Karpińska
  ul. Chabrowa 45, 09-230 Bielsk

-

-

wykonawca wykluczony

9

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „INTECH” Jarosław Grzybowski
  ul. Słoneczna 8, 86-031 Osielsko

45,10

45,10 pkt

 

10

  „Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „HAWEX” Wiesław Chrzanowski
  ul. Toruńska 104a, 87-800 Włocławek

68,87

68,87 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało dziesięć ofert.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę P.W. „EKOINSTAL” Marian Gachewicz ul. Warszawska 1A 87-162 Lubicz.

   Zamawiający pismem znak IWP.271.4.2.4.2012 z dnia 30 marca 2012 roku zwrócił się za pośrednictwem faksu do Wykonawcy - P.W. „EKOINSTAL” Marian Gachewicz z siedzibą ul. Warszawska 1A, 87-162 Lubicz (oferta nr 5) - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 05 kwietnia 2012 roku do godz. 12:00 brakujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: dokumentu potwierdzającego opłacenie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy i deklaracji zgodności oferowanej oczyszczalni z normą PN-EN 12566-1 lub Aprobaty Technicznej wydanej przez notyfikowane laboratorium lub dokumentów równoważnych.

   Wykonawca uzupełnił w terminie brakujące dokumenty, jednakże informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona została w dniu 04 kwietnia 2012 roku, a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 28 marca 2012 roku. Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie. Zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp to taka, która została wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe oznacza, iż informacja ta, aby spełniała opisane powyżej wymogi nie może być ani wystawiona wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ani też po tym terminie, chyba że z jej treści jednoznacznie będzie wynikało, iż potwierdza spełnianie warunku w terminie wymaganym przez § 2 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia w związku z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Data wystawienia zaświadczenia z KRK mogłaby być datą po dacie składania ofert, tylko wówczas, gdyby z treści dokumentu wyraźnie wynikało, że Wykonawca nie figurował w rejestrze na dzień składania ofert. W przypadku zaświadczenia przedłożonego przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia jest to dzień 04 kwietnia 2012 roku.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2.  Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Firma Handlowo-Usługowa „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski ul. Kwiatowa 17, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

   Zamawiający pismem znak IWP.271.4.2.5.2012 z dnia 30 marca 2012 roku zwrócił się w dniu 02.04.2012 roku za pośrednictwem faksu do Wykonawcy - Firmy Handlowo-Usługowej „KRZYŚ” Krzysztof Wiśniewski ul. Kwiatowa 17, 87-700 Aleksandrów Kujawski (oferta nr 6) - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 05 kwietnia 2012 roku do godz. 12:00 brakujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

   Wykonawca w wyznaczonym w wezwaniu terminie nie dokonał uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę REN-KOP Renata Karpińska ul. Chabrowa 45, 09-230 Bielsk.

   Zamawiający pismem znak IWP.271.4.2.7.2012 z dnia 30 marca 2012 roku zwrócił się za pośrednictwem faksu do Wykonawcy - REN-KOP Renata Karpińska ul. Chabrowa 45, 09-230 Bielsk (oferta nr 8) - na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 05 kwietnia 2012 roku do godz. 12:00 brakujących dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj.: opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 250 tys. zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w okresieubezpieczenia, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy i deklaracji zgodności oferowanej oczyszczalni z normą PN-EN 12566-1 lub Aprobaty Technicznej wydanej przez notyfikowane laboratorium lub dokumentów równoważnych.

   Zamawiający jednoznacznie w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów określił zarówno termin złożenia dokumentów jak i formę tego złożenia, która w sposób nie pozostawiający wątpliwości wskazywała na konieczność złożenia dokumentów w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty należało dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 28. Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego została przesłana faksem, a więc w formie innej niż wymagana przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Faks nie jest oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (uzasadnienie wyroku KIO z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 210/11). Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a przesłanie jedynie ich treści faksem wywołuje taki skutek, jakby dokumentów nie uzupełniono. Wykonawca naruszył swoim postępowaniem przepis art. 26 ust. 3 ustawy Pzp i został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 wymienionej ustawy w związku z art. 22 ust. 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty.

   Wykonawcy: Konsorcjum firm: Lider: "HYDROBUD" Sp. z o.o. - Partner: DAMPAT Śliwiński Tomasz, Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki, Zakład Usług Leśnych Helena Prusakiewicz, "INSTAL" Hurt-Detal Andrzej Landowski, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

   Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Lider: „HYDROBUD” Sp. z o.o. ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża - Partner:DAMPAT Śliwiński Tomasz ul. kpt. Franciszka Skowronka 37, 18-400 Łomża, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-04-12 10:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41566
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43