Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 16.04.2012 r.

IWP.271.6.1.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 78241 – 2012 z dnia 05.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo w wysokości 4 100 000,00 zł”
.

   Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Czernikowo
w wysokości 4 100 000,00 zł”

w wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

 Łączna punktacja

Uwagi

1

  Konsorcjum:
  KBS w Aleksandrowie Kujawskim
  ul. Chopina 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski

  SGB Bank S.A. ul. Szarych Szeregów 23a
  60-462 Poznań

94,35 pkt

94,35 pkt

 

2

  Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
  ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Korzystając z możliwości przewidzianej w art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zdecydował zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 WykonawcyBank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-04-16 10:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43