Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 09.05.2012 r.

GOPS.271.1.1.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 128910– 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 10 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 16 osób nieaktywnych zaw., z orzeczonym stopniem niepełn. lub stwierdzoną chorobą w rodzinie”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej
dla 10 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji
społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 16 osób nieaktywnych zaw., z orzeczonym
stopniem niepełn. lub stwierdzoną chorobą w rodzinie”.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyło:

Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń

W przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty  Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
 Siedziba firmy lub adres wykonawcy
Ilość uzyskanych
punktów. (jedyne
kryterium – cena)
Łączna punktacja Uwagi
1  Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
 ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń
100,00 pkt 100,00 pkt oferta wybrana

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożona została jedna oferta. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-05-09 12:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41565
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43