Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 21.05.2012 r.

IWP.271.8.4.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 95865 – 2012 z dnia 27.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa Zespołu Szkół
w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 MBJ CORPORATION Sp. z o.o.
 ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa

24,31

24,31 pkt

 

2

 PROKSEN Sp. z o.o.
 ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń

41,16

41,16 pkt

 

3

 BUD – INVENT Sp. z o.o.
 ul. Odkryta 36A, 03-140 Warszawa

49,24

49,24 pkt

 

4

 Naczelna Organizacja Techniczna
 Federacja Stow. Naukowo-Technicznych
 Rada w Płocku
 ul. 1 Maja 7a, 09-402 Płock

38,84

38,84 pkt

 

5

 Rejonowy Zarząd Inwestycji
 Człuchów Sp. z o.o.
 ul. Średnia 12, 77-300 Człuchów

61,89

61,89 pkt

 

6

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane
„INSPEC” Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn

57,63

57,63 pkt

 

7

 INWESTPROJEKT Sp. z o.o.
 ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

8

 BPI SZCZYTNO Biuro Projektowo-Inwestycyjne Adam Wardęcki
 ul. Padlewskiego 31, 06-330 Chorzele

79,55

79,55 pkt

 

9

 USŁUGI BUDOWLANE
 Mickiewicz Grzegorz
 ul. Długa 49D/8, 87-100 Toruń

68,47

68,47 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało dziewięć ofert.

    Wykonawcy: MBJ CORPORATION Sp. z o.o. Warszawa oraz BPI SZCZYTNO Adam Wardęcki Chorzele, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Wykonawca FSNT - NOT Rada w Płocku wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganego dokumentu i udzielenia wyjaśnień dotyczących dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie udzielił wyjaśnień, dotyczących złożonego dokumentu. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 7 złożona przez Wykonawcę INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-05-21 09:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41575
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43