Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 04.06.2012 r.

IWP.271.9.3.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 99921 – 2012 z dnia 07.05.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego dachu i wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem, na budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”
.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Rozbiórka istniejącego dachu i wykonanie nowej konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem,
na budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych
punktów. (jedyne
kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 Usługi Remontowo-Budowlane
 Radosław Kiełpiński
 ul. Płocka 7/1, 09-451 Radzanowo

88,68

88,68 pkt

 

2

 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
 „FASTERM” Grażyna Majkowska
 ul. Warszawska 63, Głogowo
 87-123 Dobrzejewice

90,02

90,02 pkt

 

3

 „MARINBUD” Mariusz Robakowski
 Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

    Wykonawcy: Usługi Remontowo - Budowlane Radosław Kiełpiński oraz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „FASTERM” Grażyna Majkowska, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę „MARINBUD” Mariusz Robakowski Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-06-04 10:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41576
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43