Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 04.06.2012 r.

IWP.271.7.8.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 91391 – 2012 z dnia 23.04.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposażeniem”.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno – widowiskowy na potrzeby szkoły
muzycznej wraz z wyposażeniem”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Spółka Budowlano - Usługowa „BUDEX” Lutomirski i wspólnicy Sp. j.
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych
punktów. (jedyne
kryterium – cena)

Łączna
punktacja

Uwagi

1

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
  Budownictwa „SOLBUD” Sp. z o.o.
  ul. Włocławska 323 B, 87-100 Toruń

-

-

wykonawca wykluczony

2

  Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne
  „REMBUD” Sp. z o.o.
  ul. Kruszyńska 1 b, 87-800 Włocławek

89,71

89,71 pkt

 

3

  „WIKSBUD” Sp. z o.o.
  ul. Okrzei 7/1, 87-600 Lipno

92,23

92,23 pkt

 

4

  Spółka Budowlano - Usługowa „BUDEX”
  Lutomirski i wspólnicy Sp. j.
  ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

  Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST
  Tomasz Brzeziński
  ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

90,74

90,74 pkt

 

6

  Firma Budowlana Fijałkowski
  i Spółka Sp. z o.o.
  ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń

91,26

91,26 pkt

 

7

  Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne
  „SANMEL” Sp. z o.o.
  ul. Świerkowa 3, 87-300 Brodnica

77,83

77,83 pkt

 

8

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  „CONSTANS” Konstanty Jagielski
  ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

95,64

95,64 pkt

 

9

  STAWBUD Krzysztof Stawski
  Jedwabno 91, 87-162 Lubicz

-

-

wykonawca wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało dziewięć ofert.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Budownictwa „SOLBUD” Sp. z o.o. ul. Włocławska 323 B, 87-100 Toruń.

    Zamawiający pismem znak IWP.271.5.1.2012 z dnia 25.05 2012 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 25.05.2012 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 28.05.2012 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 31.05.2012 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał Kadrowy), odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w branży zamówienia określonej w pkt 4 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dokumentów potwierdzających opłacenie polisy ubezpieczeniowej i aneksu do umowy ubezpieczenia potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2,5 mln zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości minimum 3,0 mln zł, wystawionej nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, pisemnego zobowiązania firmy Elektromontaż Sp. z o.o. - podmiotu udostępniającego zasób w osobie kierownika robót elektrycznych na okres jego udziału w realizacji zamówienia, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu, oświadczenia podmiotu udostępniającego zasób (kierownika robót elektrycznych), o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania tego podmiotu i zgodnego z treścią załącznika Nr 4 do SIWZ.

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie dokonał uzupełnienia wymaganych dokumentów i oświadczeń.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę STAWBUD Krzysztof Stawski Jedwabno 91, 87-162 Lubicz.

    Zamawiający pismem znak IWP.271.5.6.2012 z dnia 25.05 2012 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 25.05.2012 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 28.05.2012 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 31.05.2012 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: dokumentu potwierdzającego wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowe ukończenie drugiego zadania o wartości 2 600 000,00 zł, wykonanego dla Gminy Sępólno Krajeńskie, pisemnego zobowiązania TPBP „Przemysłówka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Chrzanowskiego 15, do udostępnienia Wykonawcy wiedzy i doświadczenia, zawierającego zakres czynności, które podmiot udostępniający zobowiązuje się wykonać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dokumentów dotyczących TPBP „Przemysłówka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Chrzanowskiego 15 w zakresie wymaganym dla Wykonawcy i określonym w pkt od 7.2.1. do 7.2.6. SIWZ celem wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. l ustawy Pzp tj.: oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył nowy wykaz wykonanych robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy), dołączając do wykazu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wartość wymienionych w załączniku 2 i 3 roboty budowlanej jest mniejsza niż wymagana przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca uzupełnił również brakujące dokumenty dotyczące podmiotu udostępniającego wiedzę i doświadczenie tj. TPBP „Przemysłówka” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ul. Chrzanowskiego 15, jednakże informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wystawione zostały w dniu 31 maja 2012 r., a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 14 maja 2012 r.

    Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one warunki, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje z KRK nie spełniają warunku aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Wybór najkorzystniejszej oferty.

    Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne „REMBUD” Sp. z o.o., Spółka Budowlano - Usługowa „BUDEX” Lutomirski i wspólnicy Sp. j., Firma Budowlana Fijałkowski i Spółka Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Spółkę Budowlano - Usługową „BUDEX” Lutomirski i wspólnicy Sp. j. ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-06-04 11:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40911
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43