Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 22.06.2012 r.

IWP.271.11.3.2012

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 120579 – 2012 z dnia 31.05.2012 roku prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej
w miejscowości Czernikowo”
.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

  Inwestor KOMBIA Consulting Sp. z o.o.
  ul. Rysia 1, 87-100 Toruń

-

-

wykonawca wykluczony

2

  INWESTPROJEKT Sp. z o.o.
  ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Inwestor KOMBIA Consulting Sp. z o.o. ul. Rysia 1, 87-100 Toruń.

    Zamawiający pismem znak IWP.271.11.1.1.2012 z dnia 14.06.2012 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 14.06.2012 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 18.06.2012 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 21.06.2012 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (Potencjał Kadrowy), odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi w branżach zamówienia określonych w pkt. 4.1. SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt 2 ustawy Pzp i aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujące dokumenty, jednakże informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawione zostały w dniu 18 czerwca 2012 roku, a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 11 czerwca 2012 roku. Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one warunki, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Informacje z KRK nie spełniają warunku aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Data wystawienia zaświadczenia z KRK mogłaby być datą po dacie składania ofert, tylko wówczas, gdyby z treści dokumentu wyraźnie wynikało, że Wykonawca nie figurował w rejestrze na dzień składania ofert. W przypadku zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia jest to dzień 18 czerwca 2012 roku. Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę INWESTPROJEKT Sp. z o.o. ul. Glinki 92, 85-861 Bydgoszcz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-06-22 08:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43