Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 03.07.2012 r.

IWP.271.10.5.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 119317 – 2012 z dnia 30.05.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej w miejscowości Czernikowo”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji Kulturalnej
w miejscowości Czernikowo

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski
ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR” Przemysław Niewiadomski
ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock

79,85

79,85 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„Pro-Met” Mariusz Pankiewicz
ul. Polna 17, 87-800 Włocławek

-

-

wykonawca wykluczony

3

MATIKO Karolina Majstrenko
ul. Szpichlerna 26, 87-800 Włocławek

95,67

95,67 pkt

 

4

ANDREM s.c.
ul. Piaski 39, 87-500 Rypin

82,01

82,01 pkt

 

5

„MARINBUD” Mariusz Robakowski
Palczewo 33, 88-230 Piotrków Kujawski

96,50

96,50 pkt

 

6

Przedsiębiorstwo Budowlano-Instalacyjne „REMBUD” Sp. z o.o.
ul. Kruszyńska 1 b, 87-800 Włocławek

80,03

80,03 pkt

 

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski
ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

8

Spółka Budowlano-Usługowa „BUDEX”
Lutomirski i wspólnicy Sp.j.
ul. Budowlana 3, 87-600 Lipno

81,95

81,95 pkt

 

9

Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST
Tomasz Brzeziński
ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

77,49

77,49 pkt

 

10

Firma Budowlana „DOLMAR”
Jasiński Grzegorz ul. Kościuszki 30/13
87-400 Golub Dobrzyń

71,94

71,94 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostało dziesięć ofert.

 1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pro-Met” Mariusz Pankiewicz ul. Polna 17, 87-800 Włocławek.

Zamawiający pismem znak IWP.271.10.2.1.2012 z dnia 25.06.2012 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 25.06.2012 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 26.06.2012 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 02.07.2012 r. do godz. 12:00, wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w szczególności: wykazu wykonanych robót budowlanych (Doświadczenie Wykonawcy), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500,0 tys. zł przypadającą na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie przesłał faksem w dniu 29.06.2012 r. (wpływ dokumentów w formie pisemnej 03.07.2012 r.) aneks do umowy ubezpieczenia, korygujący błędny zapis polisy ubezpieczeniowej Seria TPP Nr 14921183 i dotyczący sumy gwarancyjnej za podstawowy zakres ubezpieczenia na jeden wypadek ubezpieczeniowy na kwotę 800 tys. zł wraz z wyjaśnieniami, dotyczącymi przedłożonego wraz z ofertą wykazu zrealizowanych robót budowlanych, zawierającego 3 roboty budowlane o wartości brutto 556 690,24 zł; 498 789,61 zł i 479 935,20 zł. Zamawiający w pkt 6.3.2. SIWZ określił, iż Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, iż wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwa zadania obejmujące roboty o podobnym charakterze i polegające na realizacji robót budowlanych takich jak: budowa, przebudowa, nadbudowa, remont i modernizacja obiektów kubaturowych o wartości brutto co najmniej 500,0 tys. zł każde.

Mając powyższe na uwadze, nie można uznać, iż dokumenty złożone wraz z ofertą spełniają warunek, wymagany przez Zamawiającego w SIWZ i dotyczący wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

     2.   Wybór najkorzystniejszej oferty.

Wykonawcy: „MATIKO” Karolina Majstrenko, „MARINBUD” Mariusz Robakowski, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski oraz Spółka Budowlano - Usługowa „BUDEX” Lutomirski i wspólnicy Sp. j., wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 7 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski ul  Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2012-07-03 14:49
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-03 14:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37917
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43