Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 20.07.2012 r.

IWP.271.12.4.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 140251 – 2012 z dnia 28.06.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014”
.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czernikowo
w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014”

1. W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NAFTEX” Spółka jawna
Jan Adamski, Jadwiga Adamska Witowo 1, 88-232 Witowo

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

 Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

  „INTERBUS” Sp. z o.o.
  ul. B. Głowackiego 6/21, 87-100 Toruń

89,37

89,37 pkt

 

2

  Usługi Transportowe „TRANS-ZAR”
  Andrzej Zarzyński
  Giżynek 43, 87-517 Brzuze

-

-

wykonawca wykluczony

3

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
  „NAFTEX” Spółka jawna
  Jan Adamski, Jadwiga Adamska
  Witowo 1, 88-232 Witowo

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Usługi Transportowe „TRANS-ZAR” Andrzej Zarzyński Giżynek 43, 87-517 Brzuze.

    Zamawiający pismem znak IWP.271.12.2.1.2012 z dnia 10.07.2012 r. (potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 11.07.2012 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 18.07.2012 r. do godz. 12:00, wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, potwierdzającego spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.: aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca uzupełnił w terminie brakujący dokument, jednakże informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona została w dniu 10 lipca 2012 r. a zatem po terminie składania ofert, który upływał w dniu 09 lipca 2012 roku.

Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wymagany warunek aktualności, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „NAFTEX” Spółka jawna Jan Adamski, Jadwiga Adamska Witowo 1, 88-232 Witowo, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-07-20 09:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37881
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43