Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 26.07.2012 r.

IWP.271.13.2.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 145617 – 2012 z dnia 04.07.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin w miejscowości Makowiska”
.

     Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej Nr 101134C Makowiska – Sumin w miejscowości Makowiska”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Zakład Drogowo – Budowlany s.c. K. Wilczyński & M. Wilczyński
Rogowo 23, 87-162 Lubicz

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 Zakład Drogowo –
 Budowlany s.c.
 K. Wilczyński & M. Wilczyński
 Rogowo 23, 87-162 Lubicz

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

2

 Przedsiębiorstwo Budownictwa
 Drogowo – Inżynieryjnego S.A.
 ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń

87,29

87,29 pkt

 

3

 Przedsiębiorstwo Robót
 Drogowych Sp. z o.o.
 ul. Wojska Polskiego 8, 87-600
 Lipno

99,14

99,14 pkt

 

4

 SKANSKA S.A.
 ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518
 Warszawa

95,13

95,13 pkt

 

5

 „POL-DRÓG Człuchów”
 Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 2,
 77-300 Człuchów

92,19

92,19 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Wykonawca Zakład Drogowo – Budowlany s.c. K. Wilczyński & M. Wilczyński Rogowo 23, 87-162 Lubicz wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Zakład Drogowo – Budowlany s.c. K. Wilczyński & M. Wilczyński Rogowo 23, 87-162 Lubicz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-07-26 11:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41579
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43