Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo dnia 10.09.2012 r.

GZK-3410-1/2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 315772 – 2012 z dnia 27.08.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie”.

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

Dostawa peletu dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Czernikowie

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOREC” Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy
Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOREC” Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń

100 pkt.

100 pkt.

Oferta wybrana

2

PALEKO – Ekologiczne Materiały Opałowe s.c., M. Kaszak R. Czajkowski, ul. Łochowska 40,
85-372 Bydgoszcz

93,66 pkt.

93,66 pkt.

 

3

Piekarnia „Lipianin” Witold Lipianin,
49-351 Przylesie 32

96,38 pkt.

96,38 pkt.

 

4

INVESTPOL Sp. z o.o.,
ul. Pomorska 31/76, 84-230 Rumia

99,25 pkt.

99,25 pkt.

 

5

Krzysztof Budoran BUD-MAX,
ul. Snopkowska 8/19, 20-067 Lublin

92,36 pkt.

92,36 pkt.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

         W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert. Cena najkorzystniejszej oferty nie przewyższała kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „TOREC”
Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń,
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. XV SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia.

 

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-09-12 11:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37882
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43