Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, 16.11.2012 r.

GZK-I-3410/3/2012

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 432632 – 2012 z dnia 05.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013”

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie na wykonanie usług w ramach odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w sezonie zimowym 2012/2013, na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, informuję o:

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:
Oferta nr 2
Firma Handlowo – Usługowa Paweł Piotrowski, Kijaszkowo 39, 87-640 Czernikowo
Rejon nr 1
Uzasadnienie wyboru w/w ofert:
Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. Unieważnienie postępowania:
1) Rejon nr 8
Oferta nr 1
Roboty i Usługi Leśne S.C., Zbigniew Arent, Arkadiusz Arent, Wąkole 65, 87-617 Bobrowniki
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 4
Uzasadnienie faktyczne:
Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2) Rejon nr 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Uzasadnienie prawne:
art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

III. Streszczeniu oceny i porównania złożonych ofert:

 

 Nr rejonu

 Nr oferty

 Ilość punktów w kryterium cena ( waga
 100%)

1

oferta nr 2

100

IV. Termin: po którego upływie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego mogą być zawarte: 26.11.2012 r., w siedzibie Zamawiającego.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-11-27 12:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 37884
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43