Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 17.12.2012 r.

IWP.271.16.3.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 246839 – 2012 z dnia 22.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo w 2013 roku
.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych
Gminy Czernikowo w 2013 roku

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi
1  „TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o.
 ul. Toruńska 186, 62-600 Koło
100,00 100,00 oferta wybrana
2  „NAFTPOL” Sp. j.
 Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka
 ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo
- - wykonawca wykluczony

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę „NAFTPOL” Sp. j. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo.

    Zamawiający pismem znak IWP.271.16.1.2012 z dnia 03.12.2012 r. (potwierdzenie nadania faksu z dnia 03.12.2012 r., potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 05.12.2012 r.) zwrócił się do Wykonawcy „NAFTPOL” Sp. j. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka ul. Leśna 5, 86-010 Koronowo na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 10.12.2012 r. do godz. 12:00, brakujących dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego i potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu i aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    Zamawiający jednoznacznie w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów z dnia 03.12.2012 r. określił zarówno termin złożenia dokumentów na dzień 10.12.2012 r. do godziny 12.00 jak i formę tego złożenia, która w sposób nie pozostawiający wątpliwości wskazywała na konieczność złożenia dokumentów w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Dokumenty należało dostarczyć w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego na adres: Urząd Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, pokój nr 28. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przesłał w dniu 07.12.2012 r. faksem, a więc w formie innej niż wymagana przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817), tylko zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne wystawione w dniu 06.12.2012 r., tj. po upływie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, który upływał w dniu 03.12.2012 r. Faks nie jest oryginałem, ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem, nie stanowi także formy pisemnej (uzasadnienie wyroku KIO z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt KIO/UZP 210/11). Niezłożenie dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego a przesłanie jedynie treści jednego z nich faksem wywołuje taki skutek, jakby dokumentów nie uzupełniono. Wykonawca naruszył swoim postępowaniem przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i został wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy oraz § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i nie podlegającej odrzuceniu oferty na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 złożona przez „TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-12-17 08:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43