Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czernikowo, dnia 18.12.2012 r.

IWP.271.15.7.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 241131 – 2012 z dnia 15.11.2012 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Czernikowo”
.

    Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa, termomodernizacja, przebudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej
w miejscowości Czernikowo”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR” Przemysław Niewiadomski
ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

 Konsorcjum firm:
 Lider: Zakład Usługowo-Handlowy
 „SŁAW-BUD” Sławomir Strzałkowski
 Owadów 93, 26-631 Jastrzębia

 Partner: Przedsiębiorstwo Usługowo
 -Handlowo-Produkcyjne Franciszek
 Wach
 Pl. Partyzantów 1, 26-713 Kazanów

89,32

89,32 pkt

 

2

 BGR BAU Spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością Sp. k.
 Jelonek, ul. Obornicka 8a, 62-002 Suchy
 Las

55,10

55,10 pkt

 

3

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
 „CONSTANS” Konstanty Jagielski
 ul. Podmurna 6, 87-400 Golub-Dobrzyń

75,81

75,81 pkt

 

4

 Przedsiębiorstwo Budowlane TB.INVEST
 Tomasz Brzeziński
 ul. Harfowa 34, 80-298 Gdańsk

87,57

87,57 pkt

 

5

 Firma Budowlana Fijałkowski
 i Spółka Sp. z o.o.
 ul. Okólna 7a, 87-100 Toruń

87,65

87,65 pkt

 

6

 Przedsiębiorstwo Budowlano - 
 Instalacyjne „REMBUD” Sp. z o.o.
 ul. Kruszyńska 1 b, 87-800 Włocławek

80,27

80,27 pkt

 

7

 Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR”
 Przemysław Niewiadomski
 ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

8

 „WIKSBUD” Sp. z o.o.
 ul. Okrzei 7/1, 87-600 Lipno

92,03

92,03 pkt

 

9

 Przedsiębiorstwo Usługowo –Handlowo-
 Produkcyjne „MURABET”
 ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub-
 Dobrzyń

73,96

73,96 pkt

 

10

 Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
 „BUD-TECH” Sp. z o.o.
 ul. Szosa Chełmińska 98, 87-100 Toruń

82,71

82,71 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało dziesięć ofert.

    Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CONSTANS” Konstanty Jagielski, Firma Budowlana Fijałkowski i Spółka Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlano - Instalacyjne „REMBUD” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR” Przemysław Niewiadomski, WIKSBUD” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „BUD-TECH” Sp. z o.o. wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia brakujących dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego i potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

    Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w SIWZ. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 7 złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane „ELMIR” Przemysław Niewiadomski ul. Strażacka 3/1, 09-400 Płock, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2012-12-18 11:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41569
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:43