Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                              Czernikowo, dnia 18.03.2013 r.

IWP.271.1.3.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 28567 - 2013 z dnia 22.02.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2013 roku”

  • Część Nr 1 – Dostawa żużla
  • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

dokonał oceny i porównania złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający dopuszczał możliwość składania ofert częściowych.

Część Nr 1 – Dostawa żużla

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

99,70

99,70 pkt

 

4

Produkcja – Handel – Usługi
„MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

Transport Samochodowy
Marek Kowalkowski
Mazowsze Parcele 26, 87-640 Czernikowo

90,21

90,21 pkt

 


Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 1 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

Wykonawca Transport Samochodowy Marek Kowalkowski, wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usług „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, którą złożyła firma:

Produkcja – Handel – Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe Franciszek Żywiczyński
Krzywosądz, 88-210 Dobre

83,45

83,45 pkt

 

2

Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” Tomasz Jasiak
ul. Morelowa 11, 88-100 Inowrocław

81,72

81,72 pkt

 

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
HITOR Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń

89,46

89,46 pkt

 

4

Produkcja – Handel – Usługi
„MAR-POL” Jacek Marcinkowski
ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

5

Transport Samochodowy
Marek Kowalkowski
Mazowsze Parcele 26, 87-640 Czernikowo

77,96

77,96 pkt

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W Części Nr 2 przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożonych zostało pięć ofert.

Wykonawcy: PT EUROTRANS Tomasz Jasiak i Transport Samochodowy Marek Kowalkowski, wezwani zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonali uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę Produkcja – Handel – Usług „MAR-POL” Jacek Marcinkowski ul. Koniuchy 21A/43, 87-100 Toruń, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-03-18 08:21
  • zmodyfikował: gci czernikowo
    ostatnia modyfikacja: 2013-03-18 08:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8653
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3096378
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 09:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl