Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Platforma Zakupowa
  • -
  • -
  • -
  • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

           Czernikowo dnia 16.04.2013 r.

GOPS.271.1.1.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 135986– 2013 z dnia 08.04.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 11 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 18 kobiet – matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi”.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej dla 11 osób zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz realizacja programu reintegracji społecznej w ramach Klubu Integracji Społecznej dla 18 kobiet – matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi”.

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożyło:

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń

W przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta.

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy

Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
ul. Stokrotkowa 22 87-100 Toruń

100,00 pkt

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym czasie złożona została jedna oferta. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne ul. Stokrotkowa 22, 87-100 Toruń, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i w Specyfikacji. Zgodnie z pkt. 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia. Oferowana przez Wykonawcę cena nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co uzasadnia wybór złożonej przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne z siedzibą w Toruniu oferty.

Metryka

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-04-16 08:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21440
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:44