Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                            Czernikowo, dnia 17.05.2013 r.

IWP.271.2.3.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 63579 – 2013 z dnia 26.04.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku”.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernikowo w 2013 roku”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

„ECO-POL” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX” Kolankowo 26, 87-600 Lipno

-

-

wykonawca wykluczony

2

Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

86,24

86,24 pkt

 

3

„ECO-POL” Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożone zostały trzy oferty.

1. Na mocy art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp wykluczono z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „KOLMEX” Kolankowo 26, 87-600 Lipno.

Zamawiający pismem znak IWP.271.2.1.2013 z dnia 09.05.2013 r. (potwierdzenie dostarczenia za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe 10.05.2013 r.) zwrócił się do Wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp o uzupełnienie, w terminie do dnia 17.05.2013 r. do godz. 12:00, brakujących dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego i potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.: opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 100,0 tys. PLN, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dowodu wniesienia wadium (oryginał gwarancji, poręczenia lub kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

Uzupełnione na wezwanie Zamawiającego dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił brakujące dokumenty jednakże odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony został w dniu 08 maja 2013 roku, a zatem po terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, który upływał w dniu 07 maja 2013 roku.

Mając powyższe na uwadze, pomimo iż Wykonawca uzupełnił w terminie wymagane dokumenty, nie można uznać, iż spełniają one wszystkie warunki, wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. Odpis z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej nie spełnia warunku aktualności, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Tym samym, należy uznać, iż Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek wykluczenia z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i nie podlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3 złożona przez „ECO-POL” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  • opublikował: gci czernikowo
    data publikacji: 2013-05-17 08:30

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8687
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:44

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3110632
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl