Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                                             Czernikowo,
                                                                      dnia 03.06.2013 r.

IWP.271.3.4.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 71723 – 2013 z dnia 10.05.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie gminy Czernikowo”
.

Wójt Gminy Czernikowo działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości położonych
na terenie gminy Czernikowo”

W wyniku badania i oceny złożonych ofert, jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia wybrano ofertę, którą złożył Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski
ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka
ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw firm, siedzib i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko wykonawcy Siedziba firmy lub adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów. (jedyne kryterium – cena)

Łączna punktacja

Uwagi

1

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski
ul. Zamkowa 26, 87-152 Łubianka
ul. Wały gen. Sikorskiego 35, 87-100 Toruń

100,00

100,00 pkt

oferta wybrana

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie złożona została jedna oferta.

Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski, wezwany zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp przez Zamawiającego do uzupełnienia wymaganych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie dokonał uzupełnienia. Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wykonawca wezwany zgodnie z art. 26 ust. 4 oraz art. 87 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, w wyznaczonym terminie złożył stosowne wyjaśnienia.

Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta złożona została przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe „GENTOR” M. Tchorzewski ul. Zamkowa 26 87-152 Łubianka, ul. Wały gen. Sikorskiego 35
87-100 Toruń
, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała największą ilość punktów i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium, którym Zamawiający kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty była cena wykonania zamówienia - 100 %.

Zaoferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-06-03 10:19
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-03 10:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21481
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-08 11:44