Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Czernikowo

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Platforma Zakupowa
 • -
 • -
 • -
 • -

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.czernikowo.pl

Treść strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

        Czernikowo, dnia 24.12.2013 r.

IWP.271.6.2.2013

                                                   Do wszystkich Wykonawców
                                                    nr post.: 262497-2013

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 262497-2013 z dnia 05.12.2013 roku prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”
.

Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Wójt Gminy Czernikowo działając w oparciu o przepis art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na realizację zadania pn. „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający na dzień 13.12.2013 r. wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiot zamówienia „Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla jednostek organizacyjnych Gminy Czernikowo”. W wyznaczonym terminie złożone zostały 2 oferty zawierające taką samą cenę tj. cena ofertowa przedmiotu zamówienia (wartość brutto) 653 400,00 zł. Zgodnie z pkt 18 SIWZ jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia - 100 %.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp w dniu 16.12.2013 r. wezwał Wykonawców tj. „TRANS-KOL PALIWA” Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło oraz Firmę Handlowo-Usługową BLUE-OIL Piotrowski Eugeniusz ul. Migdałowa 23, 87-100 Toruń, do złożenia w terminie do dnia 20.12.2013 r. do godz. 10.00 ofert dodatkowych. W wyznaczonym terminie obaj wymienieni Wykonawcy przedłożyli oferty dodatkowe, zawierające ponownie taką samą cenę tj. cena ofertowa przedmiotu zamówienia (wartość brutto) 651 600,00 zł.

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

Metryka

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2013-12-24 10:29
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-24 10:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13102
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-08 11:44