Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Wójt Gminy Czernikowo ogłasza przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2014 roku

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Czernikowo
ul. Słowackiego 12, 87–640 Czernikowo,
www.czernikowo.pl   info@czernikowo.pl

tel. / faks: 54 287 50 01,
godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej zwanej ustawą Pzp.

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pok. 26 oraz na stronie internetowej www.bip.czernikowo.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2014 roku.

4.2. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego dostarczyć własnymi środkami transportu do miejsca przeznaczenia – w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach umownych (Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt Umowy) – następujące materiały:

             - żużel wielkopiecowy – do 3 000 Mg

             - kruszywo wapienne frakcji 16 – 31,5 mm – do 1 500 Mg

4.3. Podane wyżej ilości są jedynie ilościami szacunkowymi i nie stanowią zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia całkowitej ilości dostarczanych kruszyw drogowych w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych.

4.4. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości materiałów, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia.

4.5. Dostawa kruszyw drogowych będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zleceń, składanych przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem faksu, w ciągu 72 godzin od złożonego zamówienia.

4.6. Wykonawca będzie zobowiązany na koszt własny zagwarantować w każdym wskazanym miejscu i czasie dostawy rozładunek zamówionego i dostarczonego kruszywa.

4.7. Zamawiający informuje, że miejsca dostaw znajdować się będą wyłącznie w obrębie terytorialnym gminy Czernikowo.

4.8. Szczegółową lokalizację miejsca dostaw i termin Zamawiający określać będzie każdorazowo w składanym zamówieniu.

4.9. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny przedmiot:
14.63.00.00-6 – żużel, popioły, odpady żelaza i złom
dodatkowy przedmiot:
14.21.00.00-6 – żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego

4.10. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych – 2 części. Określenie części zamówienia dotyczy asortymentu a nie ilości.

               - Część Nr 1 – Dostawa żużla

               - Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm

4.11. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

6.1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia począwszy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku.

6.2.Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie, w ilości określonej w zamówieniu złożonym przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub telefonicznie.

6.3. Czas realizacji dostaw: 72 godziny od daty przekazania zamówienia Wykonawcy.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

7.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniający warunki określone w oparciu o rt. 22 ust. l ustawy Pzp, o których mowa niżej.

7.1.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.2. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, iż wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 2 zadania, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia i polegające na dostawie kruszyw drogowych o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto (każde).

Uwaga:

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych dostaw.

7.1.3. Potencjał techniczny:

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował środkami transportu potrzebnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- samochody ciężarowe samowyładowcze o ładowności minimum 25 ton każdy – co najmniej 2 szt.

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

7.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

7.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki określone w rt. 22 ust. l ustawy Pzp spełniają łącznie, natomiast wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w rt. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

7.3. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o zasadę spełnia / nie spełnia na podstawie informacji zawartych w załączonych do oferty dokumentach, dowodach lub oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.

8. Informacja na temat wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości:

 • Część Nr 1 – Dostawa żużla -  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)
 • Część Nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm -  2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100).

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • Ocena ofert zostanie dokonana odrębnie dla każdej części zamówienia.
 • Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wymogi określone w ustawie Pzp oraz SIWZ i zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Kasa Urzędu

 • Termin składania ofert upływa  30 stycznia 2014 r. o godz. 10.00
 • Otwarcie ofert nastąpi  30 stycznia 2014 r. o godz. 10.05

11. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 stycznia 2014 roku pod numerem 12749 - 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-21 10:01
 • zmodyfikował: gci czernikowo
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-21 10:15

Załączniki:

 • opublikował: gci czernikowo
  data publikacji: 2014-01-21 10:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24444
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-02-11 10:19

Urząd Gminy Czernikowo

ul. Słowackiego 12
87- 640 Czernikowo

NIP 893-12-35-896
REGON 000 537 013

KBS w Aleksandrowie Kuj. Oddział w Czernikowie:
96 9537 0000 0030 0520 2000 0033

Dane kontaktowe

tel. / fax  54 287 50 01
                        287 50 13
                  56 678 23 88

e-mail:   info@czernikowo.pl

Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 17.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 13.00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3111419
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-23 08:55

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl